English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ051
NázevMaltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M)
Course nameBinders 1 - Theoretical Principles of the Structure of Silicate (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantMarcela Fridrichová

Obsahové informace

Získání znalostí o základech fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav, dále znalostí o silikátové chemii z oboru struktury silikátů, teorie taveniny a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Chemické rovnováhy, zákon Guldberg-Waagův, soustava mimo rovnováhu, reakční izoterma. Stavové chování kapalin, povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce,Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách. Heterogenní soustavy jedno-, dvou- a vícesložkové, rozpustnost plynů v kapalinách. Soustava tuhá fáze – plyn, tuhá fáze – kapalná fáze, ternární soustavy. Elektrochemie, Faradayovy zákony, molární vodivost slabých a silných elektrolytů. Wheatstonův můstek, disociace a hydrolýza, iontový součin vody, galvanické články. Disperzní soustavy, rozdělení, základní fyzikální vlastnosti, koagulace, zeta-potenciál. Reakční kinetika, řád a molekularita reakce, reakce 1., 2. a vyšších řádů, katalyzátory.
Struktura silikátů, Paulingovy principy, základní strukturní uspořádání. Jílové minerály, strukturní uspořádání, klasifikace, vazba vody v jílových minerálech. Struktura a vlastnosti silikátových tavenin, krystalizace taveniny, struktura skla. Heterogenní rovnováhy v silikátových soustavách, reakce v pevném stavu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Chemické rovnováhy, zákon Guldberg-Waagův, soustava mimo rovnováhu, reakční izoterma.
 • 2. Stavové chování kapalin, povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách.
 • 3. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce,Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách.
 • 4. Heterogenní soustavy jedno- , dvou- a vícesložkové, rozpustnost plynů v kapalinách.
 • 5. Soustava tuhá fáze – plyn, tuhá fáze – kapalná fáze, ternární soustavy.
 • 6. Elektrochemie, Faradayovy zákony, molární vodivost slabých a silných elektrolytů. Wheatstonův můstek, disociace a hydrolýza, iontový součin vody, galvanické články.
 • 7. Disperzní soustavy, rozdělení, základní fyzikální vlastnosti, koagulace, zeta-potenciál.
 • 8. Reakční kinetika, řád a molekularita reakce, reakce 1., 2. a vyšších řádů, katalyzátory.
 • 9. Struktura silikátů, Paulingovy principy, základní strukturní uspořádání.
 • 10. Jílové minerály, strukturní uspořádání.
 • 10. Klasifikace jílových minerálů, vazba vody v jílových minerálech.
 • 11. Struktura a vlastnosti silikátových tavenin. Krystalizace taveniny, struktura skla. Heterogenní rovnováhy v silikátových soustavách, reakce v pevném stavu.
Fyzika, chemie, stavební látky.

Základní literatura předmětu

Moore, W.J.: Fyzikální chemie, SNTL Praha, 1981
Brdička R., Dvořák J.: Základy fyzikální chemie, Academia , Praha, 1977

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Lach,V.,Daňková,M.: Mikrostruktura stavebních látek, VUT v Brně, 1991
Kingery, W.D.: Introduction to Ceramics, New York - J. Wiley, 1962
EITEL W.: Silicite science, Academie Press N. Y. USA, 1964