English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ015
NázevTechnologie betonu 2
Course nameConcrete Technology 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRudolf Hela

Obsahové informace

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.
Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů. Vysokopevnostní beton, recycling v silničním stavitelství, stříkaný beton, architektonický probarvený beton, klasifikace agresivních prostředí, návrh složení a značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206, recyklovaný beton. Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity.
Reologie čerstvého betonu, modelování, reometrie, návrh zkoušení a využití samozhutňujících betonů. Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu.
Technologie výroby mezerovitých, lehčených betonů a těžkých betonů pro krytí proti radioaktivnímu záření. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků. Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí.
Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami ve cvičení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
 • 2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
 • 3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
 • 4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
 • 5. Vodostavební beton.
 • 6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
 • 7. Samozhutnitelný beton.
 • 8. Silniční beton.
 • 9. Vysokopevnostní beton.
 • 10. Mezerovitý beton. Drobnozrnný beton.
 • 11. Recyklovaný beton. Těžký beton.
 • 12. Vláknobeton.
 • 13. Pohledový beton. Architektonický beton. Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi. Polystyrenbeton. Pěnobeton.

Harmonogram cvičení

 • 1.Ověření vlivu různých typů plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Návrh složení betonu na pevnostní třídu C 25/30, provedení zkoušky sednutí a rozlití kužele pro stanovení konzistence čerstvého betonu. Výroba zkušebních těles (krychle o hraně 150 mm) pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu ve stáří 28dní.
 • 2.Ověření vlivu vodního součinitele na konzistenci čerstvého betonu a pevnost betonu v tlaku. Návrh složení betonu se dvěma typy plastifikačních přísad pro výrobu čerstvého betonu o konzistenci sednutí kužele S3. Výroba zkušebních těles (krychle o hraně 150 mm) pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu ve stáří 28 dní.
 • 3.SCC samozhutnitelný beton. Teoretická podstata všech typů zkušebních metod pro ověření zpracovatelnosti čerstvého betonu a jejich praktické testování v laboratořích. Namíchání betonu dle předepsaného složení a provedení zkoušek sednutí-rozlitím, L-box, V-funnel test, Orimet + J prstenec.
 • 4.Návrh složení samozhutnitelného betonu na předepsanou hodnotu sednutí-rozlitím 750 mm. Využití příměsí a účinných plastifikačních přísad do betonu. Vizuální posouzení a stanovení konzistence čerstvého betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevností v tlaku ve stáří 7 a 28 dní. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles předchozích cvičení.
 • 5.SCRFCC Samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží. Návrh složení betonu s použitím dvou typů rozptýlené výztuže (polypropylenová vlákna a ocelové drátky). Provedení zkoušky sednutí-rozlitím a L-box na čerstvém betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
 • 6.LWSCC Lehký samozhutnitelný beton. Výroba samozhutnitelného betonu s využitím lehkého kameniva Liapor ve dvou frakcích 0-1 a 0-4 mm. Provedení zkoušky sednutí-rozlitím a L-box na čerstvém betonu. Výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v tlaku.
 • 7.ULWSCC Ultra lehký samozhutnitelný beton. Výroba samozhutnitelného betonu s použitím napěňovací přísady za účelem snížení objemové hmotnosti betonu. Ověření vlivu přísady na objemovou hmotnost čerstvého betonu, výroba zkušebních těles pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku po 7 dnech zrání. Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
 • 8.HSC Vysokopevnostní betony. Na základě teoretických znalostí návrh složení betonu s využitím kameniva o vyšší objemové hmotnosti pro získání pevnosti v tlaku více jak 60 MPa. Stanovení konzistence čerstvého betonu a výroba zkušebních těles pro stanovení tlakové pevnosti.
 • 9.Architektonický beton. Prezentace nejzajímavějších staveb současné architektury s využitím moderních typů betonů včetně jejich aplikace v moderním designu (nábytkářství, sochařství, šperkařství aj.). Tvůrčí činnost studentů v laboratořích, výroba předmětů na základě vlastního návrhu s využitím různých technik výroby.
 • 10.KSC betony. Využití kameniva stmeleného cementy v podkladových vrstvách dopravního stavitelství. Návrh tří typů KSC směsí a provedení základní zkoušky Proctor Standard. Na základě provedení zkoušky stanovení optimální vlhkosti směsi. 11.Stanovení fyz.-mechanických vlastností zkušebních těles z předchozích cvičení.
 • 12. Exkurze
 • 13.Zápočtový test, kontrola protokolů, docházky a udělení zápočtu při splnění všech požadavků.
Prerekvizity:
Základní znalosti získané v kurzu Technologie betonu I, zejména vlastnosti komponent pro výrobu betonů, značení betonů pro běžné a agresivní prostředí, způsoby navrhování složení betonů a jejich zkoušení. Dále informace z lehkých stavebních látek a procesech degradace betonů.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pytlík, P.: Ekologie ve stavebnictví, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 1997