English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ012
NázevTechnologie montovaných staveb
Course nameTechnology of Prefabricated Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJan Vaněrek

Obsahové informace

Po absolvování předmětu bude student disponovat znalostmi o hlavních postupech výstavby objektů využívající montovanou technologii. Zejména bude disponovat znalostmi ohledně druhů výstavby panelových objektů, a bude znát i hlavní druhy technologie regenerací těchto objektů. Rovněž bude znát základní typy výstavby montovaných železobetonových, dřevěných a ocelových objektů (skeletové systémy, halové systémy). Bude disponovat základními znalostmi o technologii výstavby mostních objektů s využitím prefabrikace (letmá montáž, způsoby předpínání), a výstavby podzemních staveb s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění). Výsledkem bude rovněž znalost typů a výstavby dřevostaveb s využitím co největší míry kompletizace.
Návaznost na oborové předměty technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků.
Stručný popis technologií provádění staveb občanských, průmyslových a dopravních, zejména moderních montáží. Občanská výstavba: možnosti provádění staveb z montovaných prefabrikovaných dílců a kombinace montovaných objektů s klasickými technologiemi stavění. Průmyslové stavby: možností monolitických konstrukcí vytvářených pomocí systémových bednění a jejich kombinace s montáží dílců prefabrikovaných. Dopravní stavby: výstavba mostních objektů jak montovaných, tak i monolitických. Současné možnosti využití technologie montovaných dílců v rekonstrukcích objektů. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže. Požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, trendy vývoje v oboru prefabrikace. Na přednášky obsahově navazuje výuka ve cvičení, které jsou doplněny exkurzemi na vybrané stavby s viditelnou montážní technologií.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj prefabrikace, výhody/nevýhody montovaných konstrukcí, rozměrová a modulová koordinace,
 • 2. Typizace, unifikace konstrukčních soustav, stěnové (panelové) systémy, vývoj,
 • 3. Vady panelových objektů, způsoby jejich sanace (regenerace panelových objektů),
 • 4. Skeletové železobetonové objekty,
 • 5. Halové objekty s nosnou konstrukcí ze železobetonu, oceli nebo dřeva,
 • 6. Statické působení montovaných konstrukcí,
 • 7. Mostní konstrukce – typy staveb, technologie výstavby,
 • 8. Problematika předpínání výztuže,
 • 9. Podzemní objekty – technologie výstavby, konstrukční systém,
 • 10. Výstavba podzemních objektů s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění),
 • 11. Dřevostavby – základní členění typů dřevostaveb, typy používaných dřevěných prvků, cena prací dřevostaveb,
 • 12. Dřevostavby – konstrukční zásady a detaily v provádění.
 • 13. Dřevostavby – statické řešení dřevostaveb, požární odolnost, software pro návrh dřevostavby.

Harmonogram cvičení

 • 1. Souvislost oborových předmětů technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů,
 • 2. Popis vybraného konkrétního typu panelového objektu konstrukčního systému NKS – T06B-P/1988, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže
 • 3. Regenerace panelových objektů, zejména se zohlednění požadavků na ETICS systémy,
 • 4. Popis vybraného konkrétního typu skeletového železobetonového objektu, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže
 • 5. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků, příklad na výpočet zatížení,
 • 6. Typy montovaných obvodových plášťů,
 • 7. Legislativní předpisy při uvádění výrobků na trh, proces certifikace, průkazní a kontrolní zkoušky u prefa stavebních dílců a u betonářské výztuže, požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, odchylky a tolerance ve stavebnictví,
 • 8. Druhy předpínání výztuže (hydraulické systémy, elektroohřev), svary a značení výztuže,
 • 9. Exkurze na vybranou stavbu,
 • 10. Orální prezentace připravených ročníkových prací pro realizovanou stavbu.
 • 11. Návrh a tepelně-izolační posouzení skladby obvodového pláště dřevostaveb dle platných normových předpisů
 • 12. Technologie výroby lepených prvků, Typy lepidel pro lepené dřevěných prvků, Ověřování lepených spojů pro dřevostavby
 • 13. Trvanlivostní test lepených prvků (experiment)– odolnost proti delaminaci dle EN 391, využití softwaru pro návrh dřevostaveb.
Základní orientace v konstrukčních soustavách pozemních staveb a provádění inženýrských staveb a v provádění kovových a dřevěných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí, fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, železobetonu, dřeva.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MUSIL, František a Karel TUZA: Stavebně technologické projektování hrubé vrchní stavbyé vrchní stavby, Brno: VUT, 1992
BACHMANN, Hubert a Alfred STEINLE: Precast Concrete Structures, Berlin: Ernst & Sohn, 2011
: , ,