English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ010
NázevLehké stavební látky
Course nameLightweight Building Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRostislav Drochytka

Obsahové informace

Úspěšným absolvováním výuky předmětu studenti budou seznámení s nejnovějšími trendy a získají odborné znalosti z oblasti lehkých stavebních látek. Zejména se jedná o rozdělení lehkých stavebních materiálů jednotlivé technologie výroby a zpracování. Dále to budou znalosti o fyzikálně-mechanických a užitných vlastnostech, ze kterých vyplývají i možná použití ve stavební výrobě. Na základě těchto nabitých znalostí jsou absolventi schopni:
• definovat přírodní a umělá pórovitá kameniva včetně určení vlastností betonů z těchto kameniv vyráběných,
• popsat způsoby výroby lehkých stavebních hmot,
• podrobně popsat různé technologie výroby pórobetonu a jejich výrobní odlišnosti, včetně možností využití druhotných surovin
• určit způsoby optimálního využití lehkých stavebních látek ve stavebním díle vzhledem k jejich vlastnostem,
• popsat možnosti využití průmyslových odpadů jako lehkých stavebních látek nebo jako vstupních surovin při výrobě lehkých stavebních látek.
Seznámení se všemi vyráběnými lehkými stavebními hmotami, jejich výrobou, vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. V teorii vzniku Lehké stavební látky je zařazeno rozdělení lehkých stavebních látek a základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
Do druhé části - technologie lehkých kameniv patří nauka o přírodních pórovitých kamenivech a betonech z nich vyráběných, dále průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.), potom průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.) a nakonec uměle vyráběná pórovitá kameniva a jejich rozdělení (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.). Rovněž sem patří i lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
Třetí část tvoří technologie pórovitých betonů - pórobetonů a to od rozdělení pórobetonů, druhy surovin, zpracování, vytváření, autoklávování apod. až po jednotlivé výrobky a jejich použití ve stavebních konstrukcích.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, rozdělení lehkých stavebních látek
 • 2. Základní obecné vlastnosti lehkých stavebních látek apod.
 • 3. Sorpční vlastnosti LSL
 • 4. Objemové změny LSL, trvanlivost LSL
 • 5. Výztuž v LSL
 • 6. Přírodní pórovitá kameniva a betony z nich vyráběných.
 • 7. Další průmyslové odpady neupravované (např. škvára, elektrárenský popílek, apod.).
 • 8. Průmyslové odpady upravované na pórovité kamenivo (struska, popílkový agloporit atd.).
 • 9. Uměle vyráběná pórovitá kameniva (keramzit, expandit, perlit, vermikulit apod.).
 • 10. Lehké organické výplně (piliny, hobliny, lehké výplně z plastů)i minerální vlákna.
 • 11. Rozdělení pórobetonů. Jednotlivé technologie výroby pórobetonu.
 • 12. Druhy vstupních surovin, požadavky a jejich zpracování.
 • 13. Vytváření, autoklávování apod. Jednotlivé druhy výrobků, vlastnosti, skladování, použití jednotlivých výrobků ve stavebních konstrukcích.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem
 • 2. Příprava a zkoušení vlastností perlitobetonu, keramzitobetonu
 • 3. Stanovení vlastností různých druhů lehkého kameniva
 • 4. Příprava a zkoušení vlastností polystyren betonů
 • 5. Stanovení vlastností materiálů pro výrobu pórobetonu
 • 6. Příprava neautoklávovaného porobetonu
 • 7. Příprava autoklávovaného porobetonu
 • 8. Příprava pěnobetonu
 • 9. Příprava a zkoušení vlastností pilinobetonu
 • 10. Výroba keramzitu
 • 11. Exkurze do výrobny pórobetonu
 • 12. Zápočtový test
 • 13. Kontrola protokolů, Udělování zápočtu
Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv,chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství, základní znalosti nutné pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, základní znalosti vlastností vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, vlastnosti vypáleného střepu.
Literatura není u předmětu zadána