English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ009
NázevTechnologie stavebních dílců
Course nameTechnology of Building Elements

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRudolf Hela

Obsahové informace

Cílem studia je seznámit posluchače se základnímí systémy výroby prefabrikovaných stavebních dílců pro občanskou, bytovou, průmyslovou, inženýrskou a dopravní výstavbu. Postupně jsou posluchači seznámeni s dílčími systémy výroby prefabrikátů (doprava, skladování vstupních surovin, výroba betonu, výroba armatur a výrobních forem). Posluchači získají podrobné informace o faktorech zhutňování betonů a urychlování trvdnutí betonu. Pro jednotlivé technologie výroby stavebních dílců a betonového zboží budou pospány dílčí technologické postupy včetně strojního zařízení.
Zásady výroby betonových stavebních dílců. Rozdělení dílců, jejich značení, způsoby výroby, typizace, výroba na místě a na lince. Legislativa a související normy při výrobě a uvádění výrobků na trh.
Systém hlavní výroby stavebních dílců a členění jeho podsystémů vedlejších výrob. Vykládání, doprava a uskladňování materiálů-kameniva, práškovitých látek, oceli, polotovarů a přísad do betonu. Výroba ocelové výztuže - rovnání, stříhání, svařování, výroba armovacích košů.
Výroba betonových směsí-dávkování složek, doprava čerstvého betonu, recyklace čerstvého betonu. Příprava výrobních forem-řešení forem a jejich částí. Zvláštní druhy forem.
Příprava forem pro další operace - čištění, separační nátěry, rektifikace forem, předpínání výztuže.
Vytváření a zhutňování-ukládání betonové směsi a armatury, zhutňování, urychlování tvrdnutí betonu, dokončovací úpravy při vytváření, skladování expedice.
Dílce z předpjatého betonu- způsoby předpínání, druhy a užití předpínaných dílců.
Povrchové úpravy dílců. Keramicko-betonové dílce. Výrobky pro kanalizaci, dlažba, ostatní betonové výrobky vyráběné technologií lisování, vibrolisování a odstřeďování.
Teorie vibračního zhutňování a lisování betonových dílců.
Výroba atypických dílců pro dopravní a inženýrské stavitelství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Podstata výroby stavebních dílců
 • 2. Členění systémů výrobních procesů na subsytémy
 • 3. Subsystémy výroby betonových stavebních dílců
 • 4. Výroba betonu
 • 5. Doprava betonových směsí
 • 6. Výroba výztuží
 • 7. Formy na výrobu betonových stavebních dílců
 • 8. Vyztužování betonových stavebních dílců
 • 9. Vytváření dílců
 • 10. Zhutňování BS
 • 11. Výroba vybraných stavebních dílců
 • 12. Dokončovací úpravy při vytváření
 • 13. Urychlování tvrdnutí betonových dílců. Odformování ztvrdlých dílců včetně předpjatých, skladování a ošetřování dílců

Harmonogram cvičení

 • 1.Všeobecné parametry vibrace, vliv vibrace na beton. Základní pojmy - amplituda, frekvence, odstředivá síla.
 • Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu.
 • 2.Urychlování tvrdnutí betonu. Popis různých druhů urychlování tvrdnutí betonu - urychlování za pomoci zvýšených teplot, přísad urychlující tvrdnutí cementu a pomocí cementu vyšší pevnostní třídy. Popis technologických zařízení pro urychlování tvrdnutí betonu.
 • 3.Vliv množství vody na vlastnosti betonu s konstantní odstředivou silou a frekvencí vibrace. Návrh složení betonu s třemi různými vodními součiniteli, stanovení konzistence čerstvého betonu metodou VeBe, měření doby vibrace. Výroba zkušebních těles pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu v tlaku. Teoretické výpočty parametrů vibrace na základě získaných dat.
 • 4.Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu při vertikální vibraci. Výroba betonu, stanovení konzistence betonu metodou VeBe. Záznam doby vibrace při různé odstředivé síle 1,25. 2,5 a 5,0 kN. Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku na vyrobených zkušebních tělesech. Teoretické výpočty parametrů vibrace v porovnání se získanými hodnotami.
 • 5.Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu při horizontální vibraci. Výroba betonu, stanovení konzistence betonu metodou VeBe. Záznam doby vibrace při různé odstředivé síle 1,25, 2,5 a 5,0 kN. Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku na vyrobených zkušebních tělesech. Teoretické výpočty parametrů vibrace v porovnání se získanými hodnotami.
 • 6.Vliv lisovacího přítlaku na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu na požadovanou hodnotu konzistence 60 s VeBe, hutnění betonu na vibračním stole a použití lisovacích závaží o různé hmotnosti. Zjištění vlivu různých závaží na objemovou hmotnost a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu.
 • 7.Vliv způsobu urychlování tvrdnutí betonu na jeho vlastnosti. Výroba betonu a následné posouzení vlastností betonu, u kterého byl rychlejší náběh počátečních pevností betonu vlivem použití cementu CEM I 42,5 R, chemické přísady urychlující tvrdnutí a tuhnutí cementu a vlivem použití zvýšených teplot. Porovnání vlastností betonu po 1, 7 a 28 dnech zrání.
 • 8.Zkoušení betonových výrobků z vibrolisovaného betonu. Popis a posouzení základních fyzikálně mechanických parametrů betonových výrobků vyráběných metodou vibrolisování. Testování betonových dlažebních bloků, desek a obrubníků.
 • 9.Vliv pigmentu na vlastnosti betonu. Výroba betonu s přídavkem barevného pigmentu do betonu a srovnání vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu s betonem referenčním, vyrobeným bez přídavku tohoto pigmentu. Posouzení zejména vlivu pigmentu na zpracovatelnost čerstvého betonu a základní fyzikálně mechanické parametry betonu ztvrdlého.
 • 10.Exkurze – výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
 • 11.Exkurze – výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
 • 12.Exkurze - výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
 • 13.Zápočtový test, kontrola protokolů.
Znalosti z technologie betonu (návrh složení, vlastnosti a zkoušení)

Základní literatura předmětu

Meluzín, O, Říha, J.: Technologie stavebních dílců, VUT v Brně, 1988
Hela,R.: Technologie stavebních dílců, CERM, Brno, 2002
Meluzín, O, Říha, J.: Technologie stavebních dílců, VUT v Brně, 1988
Hela,R.: Technologie stavebních dílců, CERM, Brno, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bartos, P.: Fresh Concrete, Elrevier, London, 1992
Malhotra V.M.: Recent Advances in Concrete Technology, American Concrete Institut, 2004
Hyža, G.: Strojové zariadenia v prefabrikacii, ALFA, Bratislava, 1988
Bartos, P.: Fresh Concrete, Elrevier, London, 1992
Malhotra V.M.: Recent Advances in Concrete Technology, American Concrete Institut, 2004
Hyža, G.: Strojové zariadenia v prefabrikacii, ALFA, Bratislava, 1988