English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ008
NázevKovové a dřevěné materiály
Course nameMetal and Wood Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJan Vaněrek

Obsahové informace

Za hlavní výsledek předmětu lze považovat získání komplexních vědomostí o materiálové stavbě kovových materiálů (železných a neželezných kovů) a dřeva. Studenti by měli při ukončení předmětu disponovat znalostmi, jakou stavbu na makroskopické a mikroskopické úrovni tyto materiály vykazují. Dále by měli disponovat vědomostmi, jaké jsou hlavní technologie zpracování dřevěného materiálu a jako jsou typy výsledného dřevěného sortimentu používaného ve stavebnictví. Měli by znát hlavní parametry (fyzikálně-mechanické) výše zmiňovaných materiálů. U dřevěného materiálu zejména popsat vliv vlhkosti s ohledem na objemové změny dřeva i s popsáním sorpčního procesu vázání vody na buněčnou strukturu dřeva. U oceli by měli disponovat znalostmi o výrobě surového železa, oceli a litiny; popsat Fe-C diagram a znát jednotlivé druhy označování ocelí a způsoby jejich tepelného zpracování.
U kovů se posluchač seznámí s fyzikálně mechanickými vlastnostmi kovů železných a neželezných, bude vysvětlena technologie výroby surového železa, ocelí a litin. Dále získá představu o složení ocelí, technologii legování, na základě Fe-C diagramu získá představu o podstatě tepelných úprav ocelí.
U dřeva jde o seznámení studentů s jednotlivými materiály (dřevěnými, aglomerovanými na bázi dřeva), dále o popis makroskopické, mikroskopické a ultramikroskopické stavby dřeva se zohledněním základního chemického složení. Student získá přehled o základních fyzikálně-mechanických vlastnostech dřeva a budou představeny základní vady dřevěného sortimentu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozdělení dřevin, kvalitativní třídění dříví, využití dřeva ve stavebnictví, základní typy dřevěného sortimentu
 • 2. Druhy vrstveného dřeva, aglomerované dřevo s minerální či organickou pojivovou složkou
 • 3. Fyziognomie dřevin, makroskopické znaky stromu, řezy, plochy a směry ve dřevě, makroskopická struktura dřeva
 • 4. Mikroskopická struktura dřeva, popis základních dřevních elementů
 • 5. Submikroskopická stavba dřeva, skladba buněčných elementů, chemické složení dřeva
 • 6. Fyzikální vlastnosti dřeva, zejména s ohledem na vlhkost, sorpce/desorpce, sorpční hystereze, tepelné vlastnosti,
 • 7. Visko-elastické vlastnosti dřeva, pevnostní charakteristiky
 • 8. Vady dřeva
 • 9. Kovy – rozdělení, vlastnosti, výroba surového železa,
 • 10. Výroba ocelí, označování betonářských a ušlechtilých ocelí, legování ocelí, tváření ocelí
 • 11. Litiny, výroba, rozdělení litin, typy tavících procesů
 • 12. Krystalická struktura železa, strukturní součásti oceli, soustava Fe-C, tepelné zpracování ocelí
 • 13. Neželezné kovy, Technické slitiny.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s harmonogramem cvičení (propojení zkoušených vlastností s reálným uplatněním konstrukcí z rostlého dřeva a oceli)
 • 2. Makroskopické znaky dřevin, určování rodu neznámé dřeviny na základě makroskopických znaků,
 • 3. Fyzikální vlastnosti rostlého dřeva závislé na různém stupni vlhkosti I - Stanovení vlhkosti, nasákavosti, navlhavosti, objemové hmotnosti (konvenční, při určité vlhkosti) různých dřevin,
 • 4. Fyzikální vlastnosti rostlého dřeva závislé na různém stupni vlhkosti II – Stanovení bobtnání a sesychání různých dřevin,
 • 5. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva I - Stanovení pevnosti v tlaku podél vláken různých dřevin, pevnost v tahu podél vláken,
 • 6. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva II - Stanovení pevnosti v tlaku napříč vláken různých dřevin, tah napříč vláken,
 • 7. Fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva III – Stanovení modulu pružnosti různých dřevin,
 • 8. Technologické vlastnosti dřeva, chemická ochrana dřeva - Stanovení hloubky proniku chemické látky při vakuové impregnaci – důkaz bóru,
 • 9. Aglomerované dřevo, Stanovení pevnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (dřevotřískové deska),
 • 10. Tvrdost dřeva a kovů,
 • 11. Fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, Stanovení pevnosti oceli v tahu,
 • 12. Technologické vlastnosti oceli, Rázová a vrubová houževnatost,
 • 13. Zápočtový test.
Znalosti ohledně základních, fyzikálně-mechanických vlastností kovů a dřeva, sortiment předmětných materiálů užívaných v oboru stavebnictví, elementární znalosti struktury kovů a dřeva.

Základní literatura předmětu

Požgaj, A., Chovanec, D., Kurjatko, S., Babiak, M.: Štruktúra a vlastnosti dreva, Príroda Bratislava, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, Akadem.vydavatelství CERM, 2000
Tsoumis, G.T.: Science and technology of wood: structure, properties, utilization., Van Nostrand Reinhold. New York., 1991
Fengel, Dietrich, Wegner, Gerd: Wood - Chemistry, Ultrastructure, Reactions, Verlag Kessel, 2003