English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ007
NázevIzolační materiály
Course nameInsulation Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantStanislav Šťastník

Obsahové informace

Získání poznatků o fyzikálních vlastnostech izolačních materiálů, teorii o šíření akustického vlnění v pružném prostředí, stavebních materiálech proti šíření vlhkosti jak v plynné, tak i kapalné fázi. Po absolvování předmětu by měl student samostatně zvládnout popis izolačního účinku stavební konstrukce z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, vysvětlit účinnost jednotlivých materiálových vrstev. Podle fyzikálních vlastností staviva posoudit jejich akustických vlastností z hlediska účelnosti aplikace v uzavřených prostorech z důvodu dosažení potřebné srozumitelnosti i doby dozvuku. V předmětu studenti získají přehled o principu sestavení akustické studie pro územní rozhodování. Studenti se seznámí s postupy akustické diagnostiky budov a experimentálními metodami tohoto prokazování.
Úvodní náplň tvoří problematika stavební akustiky a izolací. Aplikace izolací ve stavebním objektu je řešena systematicky, zejména z hlediska tepelně-izolačního, stavebně-akustického a vlhkostního režimu, přičemž se zohledňují specifika jednotlivých druhů stavebních konstrukcí i objektů. Popis technologie výroby izolačních krytin proti vlhkosti a vodě na asfaltové, membránové i nátěrové bázi včetně základních laboratorně-zkušebních postupů. Probírány jsou technologické zásady nanášení, resp. montáže, vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých izolačních materiálů. Oblast izolačních materiálů zahrnuje izolace a opatření proti radonu.
Náplň odborného předmětu obsahuje převážně empirické poznatky a doporučení, oblast teorie vlhkostního a tepelného šíření na termodynamickém principu kinetiky nevratných procesů je probírána v jiném odborném předmětu.
Cvičení mají laboratorní, výpočtový, částečně i projekční charakter.

Harmonogram přednášky

 • 1. Užitné vlastnosti stavebního díla, užívání stavebních izolací
 • 2. Izolace proti účinku vlhkosti, metody hydrofobizace
 • 3. Izolační materiály a technologie pro spodní stavbu
 • 4. Izolační materiály a technologie pro horní část stavby
 • 5. Technologie výroby asfaltových pásů, izolační technika
 • 6. Vlhkost ve stavebních materiálech, degradační projevy staviv
 • 7. Popis šíření vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích
 • 8. Stavební akustika, hygienické požadavky
 • 9. Zvukové pole, akustika stavebních konstrukcí a materiálů
 • 10. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost, materiály pro akustické izolace
 • 11. Měřicí metody pro hodnocení akustických fyzikálních vlastností staviv
 • 12. Užití materiálů pro účely snižování hluku
 • 13. Výskyt radonu, izolace proti radonu, technologie montáž. Novodobé tepelné izolace, směr vývoje při využívání alternativních energií, současné alternativní zdroje energie.

Harmonogram cvičení

 • 1.úvodní cvičení, požadavky pro absolvování předmětu, bezpečnostní předpisy k provádění praktické laboratorní části cvičení,
 • 2.zkoušení živičných materiálů,
 • 3.zkoušení hydroizolačních pásů a fólií,
 • 4.stanovení součinitele tepelné vodivosti staviv metodou horkého drátu,
 • 5.stanovení povrchové emisivity stavebních materiálů,
 • 6.stanovení činitele zvukové pohltivosti,
 • 7.stanovení koeficientu kapilární absorpce,
 • 8.základní výpočty z oblasti akustických vlastností,
 • 9.aplikace výpočetních vztahů pro formulaci akustického výkonu,
 • 10.parametry hluku, stanovení ekvivalentní hladiny hluku,
 • 11.návrh a výpočetní hodnocení akustických bariér,
 • 12.výpočet doby dozvuku uzavřeného prostoru,
 • 13.kontrola splnění povinností ve cvičení, zápočtový test.
Znalosti z fyziky stavebních látek, konstrukce staveb a technologických procesů ve stavebnictví
Literatura není u předmětu zadána