English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ005
NázevZáklady technologických procesů
Course nameFundamentals of Technological Processes

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantLenka Bodnárová

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti o technologických operacích při výrobě stavebních hmot a materiálů.
Absolvent získá informace o principu a možnostech použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví.
Absolvent předmětu je schopen:
- Popsat a definovat zákonitosti technologických procesů filtrace, fluidace, odstřeďování, míchání, zhutňování látek.
- Popsat parametry technologie vysokorychlostního vodního paprsku, podstatu působení této technologie a možnosti použití technologie vodního paprsku ve stavebnictví.
- Aplikovat vybrané metody statistického hodnocení pro hodnocení procesů výroby.
Teoretické základy vybraných technologických operací – homogeninizace, filtrace, fluidace, odstřeďování, zhutňování.
Princip technologie vysokorychlostního vodního paprsku, možnosti použití technologie vodního paprsku ve stavebnictví, parametry technologie vysokorychlostního vodního paprsku.
Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz.
Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů.
Základní informace pro zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - požadavky.
Základní informace o environmentálním managementu dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
Přednášková část je doplněna cvičením. Cvičení má z části výpočtový charakter. Studenti absolvují v rámci cvičení odborné exkurze.

Harmonogram přednášky

 • 1. Sedimentace. Rychlost sedimentace. Výkonnost usazováků.
 • 2. Filtrace. Rychlost filtrace. Filtrační proces.
 • 3. Odstřeďování. Velikost odstředivé síly.
 • 4. Fluidace.
 • 5. Míchání látek a homogenizace směsí. Míchání v kapalném prostředí. Míchání v tuhém, sypkém a těstovitém prostředí. Účinnost míchání.
 • 6. Základy teorie zhutňování. Dusání. Vibrování. Lisování. Válcování.
 • 7. Technologie vysokorychlostního vodního parpsku. Princip. Parametry. Technická zařízení pro vysokorychlostní vodní paprsek.
 • 8. Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví. Bezpečnostní aspekty užití technologie vysokorychlostního vodního paprsku.
 • 9. Zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - požadavky.
 • 10. Environmentální management dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
 • 11. Technické požadavky na výrobky
 • 12. Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů.
 • 13. Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz.

Harmonogram cvičení

 • 1. Ishikawův diagram.
 • 2. Početní příklady procesu sedimentace. Rychlost usazování. Výkonnost usazováků.
 • 3. Odstřeďování. Velikost odstředivé síly.
 • 4. Početní příklady procesu filtrace. Rychlost filtrace. Filtrační proces.
 • 5. Míchání látek a homogenizace směsí. Účinnost míchání. Příkon míchadel.
 • 6. Odborná exkurze.
 • 7. Paretova analýza.
 • 8. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • 9. Teorie odhadu. Odhady parametrů základního souboru ze známých - vypočtených - charakteristik náhodného výběru, bodový odhad, stanovení intervalu spolehlivosti.
 • 10. Statistické hypotézy. Testování významnosti rozdílů. Testy shody rozdělení. Testy odlehlosti výsledků pozorování.
 • 11. Statistické vyhodnocení třídy betonu dle požadavků ČSN EN 206 – 1.
 • 12. Shewhartovy regulační diagramy. Princip, použití, praktické aplikace, výpočet vzorových příkladů.
 • 13. Finální kontrola protokolů z předchozích cvičení a všech studijních povinností. Udělení zápočtu.
Znalosti z oblasti fyziky - zákonitosti proudění kapalin, odstředivá síla, síla gravitační, přitažlivá síla.
Znalosti z oblasti matematiky - výpočet obecných statistik.
Znalosti z oblasti stavebních materiálů - vlastností stavebních látek.

Základní literatura předmětu

Filouš,J.: Teoretické základy technologie, VUT v Brně, 1991
BODNÁROVÁ, Lenka: Základy technologických procesů - studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bartos, P.: Fresh Concrete, Elrevier, London, 1992
Lamoš, F., Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Alfa, 1989
Hátle, J., Likeš, J.: Základy počtu pravděpodnosti a matematické statistiky, SNTL, 1972