English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ004
NázevTechnologie betonu 1
Course nameConcrete Technology 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRudolf Hela

Obsahové informace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základnímí znalostmi nutnými pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu. V průběhu budou předneseny informace o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení.Poté se seznámí s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení. Navázně na návrh složení budou popsány požadavky na složení pro vodotěsné a mrazuvzdorné a silníční betony.
Student zvládne cíl předmětu získáním základních znalostí nutných pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, získáním informací o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, seznámením se s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení.
Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu: kamenivo, voda, cement, inertní a aktivní příměsi, přísady měnící kinetiku hydratace, plastifikační, provzdušňovací aj., betonářská ocel. Složení betonu, výpočtové metody.
Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu hlavně vibrací a ostatní metody zhutňování. Tvrdnutí betonu: hydratace cementu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
Vlastnosti betonu: pórovitost cementového kamene, soudržnost betonu s ocelí, vnitřní napětí a deformace, permeabilita. Mechanické vlastnosti betonu, ovlivňování pevnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost. Trvanlivost betonu: mrazuvzdornost, chemická koroze betonu, koroze oceli.
Energetická náročnost výroby betonu, kontrola kvality, recyklace betonu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozdělení a druhy betonů.EN 206-1
 • 2. Složky betonu. Kamenivo
 • 3. Složky betonu. Voda, Cement
 • 4. Složky betonu. Přísady do betonu
 • 5. Složky betonu. Příměsi do betonu
 • 6. Vyztužování betonu
 • 7. Čerstvý beton. Technologické závislosti složení betonu. Návrh složení betonu.
 • 8. Čerstvý beton. Zpracování čerstvého betonu.
 • 9. Čerstvý beton. Míchání, doprava, ukládání betonu.
 • 10. Čerstvý beton. Systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
 • 11. Beton. Tvrdnutí betonu. Ošetřování.
 • 12. Beton. Vlastnosti betonu. Pórovitá struktura cementového kamene. Mikromechanika betonu.
 • 13. Beton. Vlastnosti betonu. Pevnost betonu, Soudržnost ocele s betonem. Trvanlivost betonu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Beton a jeho základní složky.
 • Přehled základních norem týkajících se betonu a jeho vstupních surovin.
 • 2. Kamenivo do betonu. Granulometrie kameniva - čáry zrnitosti dle Fullera a dle EMPA, moduly kameniva, pásma zrnitosti. Příklady na výpočet křivky zrnitosti a mísení kameniva.
 • 3. Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. Mezerovitost kameniva. Měrný povrch kameniva. Tvarový index. Zrnitost kameniva. Mísení neupraveného kameniva. Mísení více frakcí upraveného kameniva.
 • 4. Návrh složení betonu. Definice požadavků na beton. Volba vstupních surovin. Návrh složení betonu. Experimentální ověření návrhu. Rovnice absolutních objemů. Návrh složení betonu podle odhadu přebytku cementového tmele.
 • 5. Návrh složení betonu podle Bolemeye. Návrh složení betonu podle CH. T. Kenedyho.
 • 6. Zkoušení čerstvého betonu. Stanovení konzistence betonu - metoda sednutím kužele, rozlitím, VeBe a stupeň zhutnitelnosti. Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu. Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu.
 • 7. Zkoušení ztvrdlého betonu. Zkouška pevnosti betonu v tlaku, ohybu a v příčném tahu. Objemová hmotnost betonu. Hloubka průsaku tlakovou vodou. Mrazuvzdornost betonu. Odolnost betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obsah vzduchu ve ztvrdlém betonu.
 • 8. Exkurze do výrobny betonu
 • 9. Vliv množství vody při konstantní dávce cementuna vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím vody a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání.
 • 10. Vliv dávky cementu při konstantní množství vody na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím cementu a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání.
 • 11. Vliv množstvíplastifikační přísady při konstantní dávce vody a cementu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím plastifikační přísady a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání.
 • 12. Vliv množství provzdušňovací přísady při konstantní dávce vody a cementu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím provzdušňovací přísady a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání.
 • 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, docházky a udělení zápočtu při splnění všech požadavků.
Znalosti o základních komponentech betonu, tj. cementu a kamenivech, jejich základní vlastnosti, třídění a zkoušení jejich vlastností. Požadavky na fyzikálně - mechanické vlastnosti betonů a jejich zkoušení

Základní literatura předmětu

Pytlík, P.: Technologie betonu, VUTIUM Brno, 1997
Pytlík, P.: Technologie betonu, VUTIUM Brno, 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bechyně, S.: Technologie betonu 1. – 5. díl, SNTL Praha, 1960
Schulze, W.: Der Baustoff Beton, Band 1, 2, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1988
N.Spiratos, M.Page, V.M. Malhotra, O.C.Zolicoeur: Superplastificizers for Concrete, Fundamentals, Technology and Practice, AG MV Marguis, Quebec, Canada, 2003
Bartos, P.: Fresh Concrete, Elrevier, London, 1992
Bechyně, S.: Technologie betonu 1. – 5. díl, SNTL Praha, 1960
Schulze, W.: Der Baustoff Beton, Band 1, 2, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1988
N.Spiratos, M.Page, V.M. Malhotra, O.C.Zolicoeur: Superplastificizers for Concrete, Fundamentals, Technology and Practice, AG MV Marguis, Quebec, Canada, 2003
Bartos, P.: Fresh Concrete, Elrevier, London, 1992