English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ001
NázevKeramika
Course nameCeramics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRadomír Sokolář

Obsahové informace

Přehled nejběžnějších keramických surovin, jejich vlastnosti a úprava.
Nejpoužívanější způsoby vytváření v keramické technologii.
Průběh procesu sušení v keramice a přehled sušicích agregátů.
Průběh výpalu v keramice a tvorby keramického střepu, přehled pálicích agregátů.
Vlastnosti keramického střepu v závislosti na parametrech mikrostruktury střepu (Keramický koncept podle Lacha).
Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
 • 2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
 • 3. Keramické suroviny - rozdělení, mineralogické složení.
 • 4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
 • 5. Plastické suroviny.
 • 6. Neplastické suroviny - ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
 • 7. Zpracování a úprava keramických surovin.
 • 8. Vytváření lisováním.
 • 9. Vytváření tažením.
 • 10. Vytváření litím.
 • 11. Dynamika sušení.
 • 12. Statika a technologie sušení.
 • 13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu - reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní hodina, vlastnosti keramiky
 • 2. Výpočet vlastností keramického střepu z receptury
 • 3. Rtg-difrakční analýza keramických surovin a vypálených keramických střepů
 • 4. Diferenčně termická analýza (DTA) keramických surovin a směsí
 • 5. Systém CaO-Al2O3-SiO2
 • 6. Kontrola protokolů, zápočet
Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Lach, V.: Keramika, VUT v Brně, 1992
Hanykýř,V.,Kutzendörfer,J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha, 2008
Krause a kol.: Technologie der Keramik 1-4, VEB Verlag fur Bauwesen Berlin, 1988
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2002
Koller, A.: Structure and properties of ceramics, ACER Hradec Králové, 1994
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics, Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983
Lach, V.: Keramika, VUT v Brně, 1992
Hanykýř,V.,Kutzendörfer,J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha, 2008
Krause a kol.: Technologie der Keramik 1-4, VEB Verlag fur Bauwesen Berlin, 1988
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, Akademické nakladatelství CERM Brno, 2002
Koller, A.: Structure and properties of ceramics, ACER Hradec Králové, 1994
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics, Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983