English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI003
NázevDiagnostické metody ve stavebnictví
Course nameDiagnostic methods in building

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Cikrle

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu získají mimo jiné tyto znalosti a dovednosti:
Teoretický přehled o diagnostických metodách ve stavebnictví.
Praktické provádění zkoušek na betonových konstrukcích - tvrdoměrné, ultrazvukové, jádrové vývrty.
Vyhledávání výztuže různými metodami - elektromagnetické indikátory, radiografie, georadar.
Zkoušky zdiva - metody pro zdící prvky a maltu.
Vyhodnocení charakteristických pevností betonu a zdiva.
Přehled diagnostických destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod pro zjišťování vlastností stavebních materiálů.
Zjišťování přetvárných charakteristik materiálů.
Změna vlastností materiálů vlivem vnějších podmínek (degradace, vliv teploty a vlhkosti).
Zatěžovací zkoušky prvků a dílců.
Obecné metodiky diagnostických postupů a jejich aplikace na betonových, železobetonových, dřevěných, ocelových a zděných konstrukcích.
Speciální diagnostické metody podle typů konstrukcí.
Dlouhodobé sledování přetváření, vzniku a rozvoje trhlin a porušování uvedených druhů konstrukcí.
Trvanlivostní zkušební metody ve vztahu k plánované životnosti staveb.
Radiometrické měření objemové hmotnosti stínících konstrukcí a sypkých materiálů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvodní přednáška, Stavebně technické průzkumy
 • 2. Tvrdoměrné metody
 • 3. Odtrhové zkoušky, UZ
 • 4. Radiační defektoskopie I
 • 5. Diagnostika betonových konstrukcí
 • 6. Diagnostika zděných konstrukcí
 • 7. Diagnostika dřevěných konstrukcí
 • 8. Vznik a rozvoj trhlin v konstrukcích
 • 9. Diagnostika výztužných ocelí
 • 10. Radiační defektoskopie II
 • 11. Trvanlivost a životnost konstrukcí
 • 12. Radiační defektoskopie III
 • 13. Dlouhodobé sledování poruch historických konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání seminární práce, návrh diagnostiky železobetonové konstrukce
 • 2. Rovnoměrnost betonu, ultrazvuk
 • 3. Tvrdoměrné zkoušení betonu
 • 4. Zkoušení jádrových vývrtů, charakteristická pevnost betonu v tlaku
 • 5. Elektromagnetické indikátory výztuže
 • 6. Zkoušení konstrukcí georadarem
 • 7. Radiační defektoskopie I. - rentgen
 • 8. Radiační defektoskopie II. - radiografie
 • 9. Zkoušení cihelného zdiva
 • 10. Monitoring konstrukcí, měření posunů
 • 11. Metody pro sledování povrchových vlastností
 • 12. Prezentace seminární práce
 • 13. Test, klasifikovaný zápočet
Stavební látky, Zkušebnictví a technologie.

Základní literatura předmětu

Pume D., Čermák F. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Arch Praha, 1998
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996
Schmid, P.: Základy zkušebnictví, CERM VUT Brno, 2001
Schmid, P.: Základy zkušebnictví, CERM VUT Brno, 2001
Pume D., Čermák F. a kol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Arch Praha, 1998
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pavlík, A., Doležal, J.: Nedestruktivní vyšetřování betonových konstrukcí, SNTL Praha, 1977
Pavlík, A., Doležal, J.: Nedestruktivní vyšetřování betonových konstrukcí, SNTL Praha, 1977
: ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců, ČNI Praha, 1975
: ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti, ČNI Praha, 1971
: ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích, ČNI Praha, 2001
: ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí, ČNI Praha, 2012
Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví, USI VUT v Brně, 1982
: ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců, ČNI Praha, 1975
: ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti, ČNI Praha, 1971
: ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích, ČNI Praha, 2001
: ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí, ČNI Praha, 2012
Hönig, A., Zapletal, V.: Nedestruktivní zkušebnictví, USI VUT v Brně, 1982

WWW stránka předmětu

http://147.229.27.214/htm/CZ/BI03.htm