English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI002
NázevZkušebnictví a technologie
Course nameTesting and Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantVěra Heřmánková

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stavební keramika, zkoušky na surovinách a pracovních hmotách.
Výpal keramického střepu, zkoušky prováděné na vypáleném keramickém střepu.
Návrh složení betonu, požadavky na kamenivo do betonu. Výroba betonu předepsaného složení, zkoušky vlastností čerstvého betonu.
Kontrola kvality betonu, kontrola zhutnění pomocí ultrazvuku, stanovení tvrdosti a pevnosti betonu. Kontrola shody.
Stanovení objemové aktivity radonu v objektu. Stanovení radonového indexu pozemku.
Radiometrické určení objemové hmotnosti a vlhkosti stavebních materiálů. Určení objemové hmotnosti materiálu v konfiguraci úzkého svazku.
Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce - ohybové napětí na konzole, normálové napětí při tahové zkoušce, teplotní roztažnost.
Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulzovou metodou. Stanovení dynamických charakteristik materiálu rezonanční metodou.
Statický modul pružnosti betonu v tlaku. Modul pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem
Zatěžovací zkouška modelu mostu – příprava, provádění a vyhodnocení zatěžovací zkoušky, posouzení konstrukce modelu mostu.
Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí:
1) Zkušebnictví ve stavebnictví a
2) technologie výroby betonu a keramiky.
Ad 1)
Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní.
Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody).
Radiometrické metody zjišťování polohy výztuže, objemové hmotnosti a vlhkosti sypkých materiálů a radonu v objektech.
Ad 2)
Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu.
Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování.
Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody.
 • 2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
 • 3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
 • 4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu.
 • 5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky.
 • 6. Úvod – přehled zkušebních metod
 • 7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů
 • 8. Tenzometrie
 • 9. Elektroakustické metody
 • 10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu
 • 11. Zatěžovací zkoušky
 • 12. Radon
 • 13. Radiometrie ve stavebnictví

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení
 • 2. Návrh složení betonu
 • 3. Výroba betonu předepsaného složení
 • 4. Zkoušky na surovinách a pracovních hmotách
 • 5. Zkoušky na vypáleném keramickém střepu
 • 6. Kontrola kvality betonu
 • 7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce
 • 8. Dynamické moduly pružnosti
 • 9. Statické moduly betonu
 • 10. Studijní zatěžovací zkouška modelu mostu
 • 11. Měření radonu
 • 12. Radiometrické určení objemové hmotnosti a vlhkosti
 • 13. Závěrečné shrnutí, zápočet
Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Základní literatura předmětu

SCHMID, Pavel: Základy zkušebnictví, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001
Kolektiv autorů: Zkušebnictví a technologie - cvičebnice, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PYTLÍK, Petr: Technologie betonu, VUTIUM Brno, 2000
Bungey J. H.: Testing Of Concrete Structures, Blackie Academic and profesional, reprinted by Chapman and Hall, 1994
Anthony L. Bartos and others: Non-destructive Characterization of Materials VII, Part 1, Part 2, Transtec publications Ltd., Zurich, Switzerland, 1996