English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH059
NázevTepelná technika budov (S)
Course nameThermal Protection of Buildings (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMilan Ostrý

Obsahové informace

Studenti se v předmětu naučí provádět základní tepelně technické výpočty pro správný návrh stavebních konstrukcí tak, aby byly splněny tepelně technické požadavky stávající legislativy pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí. V předmětu se studenti také naučí posoudit, zda jsou unitř budovy splněny podmínky tepelné stability
Kromě uvedených znalostí získají absolventi tohoto předmětu přehled o zásadách navrhování obalových konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie.
Obsah a náplň předmětu vychází z požadavků Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Předmět je zaměřen na tepelně technické výpočty a problematiku návrhu obalových konstrukcí z hlediska splnění stávajících požadavků na jejich stavebně fyzikální vlastnosti. Nedílnou součástí je i posouzení tepelné stability místností v letním a zimním období.
Předmět je také zaměřen na posuzování stavebních detailů a hodnocení obálky budovy z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla s důrazem na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stav. materiálů. Legislativa týkající tepelné ochrany budov.
 • 2. Ustálený teplotní stav. Tepelná odpor, odpor při prostupu tepla, součinitel prostupu tepla.
 • 3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty.
 • 4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, teplotní faktor vnitřního povrchu, povrchová kondenzace vodních par, riziko růstu plísní.
 • 5. Tepelné mosty a tepelné vazby, lineární činitel prostupu tepla.
 • 6.-7.Šíření vlhkosti stavebními konstrukcem. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
 • 8. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu, pokes dotykové teploty podlah.
 • 9. Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období.
 • 10. Energetický štítek obálky budovy, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy.
 • 11. Hodnocení energetické náročnosti budovy, průkaz energetické náročnosti budovy.
 • 12. Průvzdušnost obálky budovy, měření vzduchotěsnosti, diagnostika stavebních konstrukcí metodou infračervené termografie.
 • 13. Zásady návrhu obálky budov s téměř nulou spotřebou energie.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod, seznámení s problematikou, doporučená literatura, možnost využití výpočetní techniky, zadání konstrukcí a místnosti, podmínky udělení zápočtu.
 • 2.Součinitel prostupu tepla – posouzení všech zadaných konstrukcí. Výpočet součinitele prostupu tepla Uw oken.
 • 3.Návrh a posouzení zadaných obalových konstrukcí tak, aby vyhovovaly požadovanému součiniteli prostupu tepla a doporučenému součiniteli prostupu tepla pro pasivní budovy dle aktuálního znění ČSN 73 0540-2
 • 4.Početní a grafické řešení průběhu teplot ve všech zadaných konstrukcích za ustáleného teplotního stavu. Posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu u stávajících a upravených konstrukcí.
 • 5.Přibližný výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí, u nichž nelze uvažovat jednorozměrné šíření tepla (např. stěna dřevostavby, sendvičový panel apod.).
 • 6.Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce resp. teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi v koutech.
 • 7.Výpočet povrchové teploty v dvourozměrném teplotním poli ve vybraném softwarovém prostředí.
 • 8.Zjišťování oblasti kondenzace ve dvou obalových konstrukcích. Ruční výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v obvodové stěně.
 • 9.Pokles dotykové teploty podlahy.
 • 10.-11. Výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry a poklesu dotykové teploty ve vybraném softwarovém prostředí. Ukázka výpočtu tepelné stability v letním období.
 • 12.Průměrný součinitel prostupu tepla Uem u objektu se stávajícími a upravenými konstrukcemi. Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
 • 13.Zápočet.
Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Halahyja, H., Chmúrny, I., Sternova, Z.: Stavební tepelná technika; Tepelná ochrana budov, Jaga group Bratislava, 1998
Reid, E.: Understanding Building, Addison Wesley, London, 1996
Straaten, J.F.: Thermal Performance of Building, Elsevier Publ.Co., London, 1967
: ČSN 73 0540-1,3,4 Tepelná ochrana budov, části 1, 3 a 4, , 2005
: Příslušné platné normy a vyhlášky, , 0
: ČSN 73 0540-2Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky, ÚNMZ, 2011
: ČSN 73 0540-2 Změna Z1 Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky, UNMZ, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/11/EU o energetické náročnosti budov, , 2010
OSTRÝ, Milan a BRZOŇ Roman: Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2014
Vaverka, J., a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUT v Brně, VUTIUM, 2006
: Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, , 2000
Bahula,J,Kalousek,M.: Tepelná technika budov. Cvičení, VUT Brno, 1999