English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH057
NázevAkustika a denní osvětlení
Course nameAcoustics and Daylighting

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJitka Mohelníková

Obsahové informace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební akustiiky a s metodami posuzování denního osvětlení a proslunění budov.
V tomto kurzu jsou přednášeny základy stavební akustiky a úvod do problematiky denního osvětlení a proslunění budov. Získané znalosti poslouží v dalším studiu pro hodnocení vnitřního prostředí budov v rámci zpracovávání seminářů, projektů a diplomové práce.

Harmonogram přednášky

 • Akustika
 • 1. Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
 • 2. Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
 • 3. Venkovní akustika, útlum hluku.
 • 4. Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
 • 5. Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
 • 6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
 • 7. Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
 • 8. Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
 • Denní osvětlení
 • 9. Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
 • 10. Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
 • 11. Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
 • 12. Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
 • 13. Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Harmonogram cvičení

 • Akustika
 • 1. Úvod do předmětu, doporučená literatura, zvukové vlny, oktávová pásma, frekvence.
 • 2. Hladiny akustického tlaku, výkonu a intenzity, práce s hladinami.
 • 3. Ekvivalentní hladina akustického tlaku, histogram hluku.
 • 4. Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem vzdálenosti, porostu i akustické stěny.
 • 5. Hodnocení snížení hladiny hluku vlivem široké překážky.
 • 6. Hodnocení doby dozvuku zadané místnosti. Návrh opatření na snížení doby dozvuku.
 • 7. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce.
 • 8. Vzduchová neprůzvučnost jednoduché dělící stěny dle Wattersovy metody.
 • 9. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti stropní konstrukce.
 • Denní osvětlení
 • 10. Posouzení proslunění budovy, vypracování diagramu zastínění.
 • 11. Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí Daniljukových nomogramů.
 • 12. Hodnocení denního osvětlení místnosti pomocí počítačového programu WDLS.
 • 13. Zpracování předběžného zhodnocení hlukových podmínek a denního osvětlení i proslunění vybrané budovy.
Základy pozemního stavitelství, základy fyziky, akustiky a optiky.

Základní literatura předmětu

Reid E.: Understanding Buildings, Addison Wesley, Singapore, 1996
DONAŤÁKOVÁ, Dagmar BERKA, Pavel: Akustika. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2001
ČECHRA, J.: Stavební fyzika 10. Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 1997
ČUPROVÁ, Danuše, MOHELNÍKOVÁ, Jitka, ČUPR, Karel: Denní osvětlení budov. Návody pro cvičení, VUT Brno, 2002
: ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost , UNMZ Praha, 2013
: ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost, UNMZ Praha, 2013
: ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, UNMZ Praha, 2007
: ČSN 73 4101 Obytné budovy , , 0
: ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách – Požadavky, UNMZ Prha, 2010
: Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací, , 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FICKER, T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, VUT Brno, CERM, 2004
: ISO 717-2:2013 Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation, ISO, 2013
: ISO 717-1: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation , ISO, 2013
WEIGLOVÁ, Kamila, KAŇKA, Jan: Stavební fyzika 10. Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha, 1996
Maekwa Z.: Environmental and Architectural Acoustics, Ea FN SPON, London, 1994
Reid E.: Understanding Buildings, Addison Wesley, Singapore, 1996
Pritchard D.C.: Lighting, Longman, Singapore, 1996
MAEKAWA, Z., et al.: Environmental and Architectural Acoustics, Spon Press, London, 2011