English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH056
NázevSpecializovaný projekt (S-PST)
Course nameSpecialized Project (S-PST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Cílem předmětu je příprava na samostatnou práci a návod k použití získaných informací pro dosažení vypracování dokumentace staveb středně velkého rozsahu. Výsledkem je schopnost studenta zpracování návrhu budovy - dispozice, konstrukční a architektonicka koncepce a grafické znázornění v souladu s platnými normami. Výstupem je projektová dokumentace návrhu novostavby obytného objektu o třech nadzemních podlažích, podsklepeného částečně, případně v celém rozsahu a zastřešení krovem, případně plochou střechou při uplatnění ustupujícího podlaží.
Předmět obsahuje zpracování kompletní dokumentace novostavby obytného objektu. Projekt je dokončen jako dokumentace pro stavební povolení. V tomto projektu je důraz kladen na uspořádání dispozice v souladu s provozními podmínkami a zvážení a posouzení stability nosných konstrukcí, požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úspory energie. Výkresy jsou dokončeny v programech CAD.
Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Při aplikaci dílčích znalostí o stavebních konstrukcích se student naučí jak se vypracuje kompletní dokumentace stavby. Součástí zadání bude zpracování koordinační situace, vytyčovacího schema a pohledů zadané stavby.
Námětem je například bytový dům, volně stojící v intravilánu obce, o třech nazemních podlažích a s částečným podsklepením pro technické zázemí (vytápění, sklepní boxy, garáž...). Zastřešení krovem s využitím podkroví nebo plochou střechou s ustupujícím 3. podlažím. Stavební pozemek ve svahu pro uplatnění částečného podsklepení. Vrstevnicový plán s vyznačním stávajících objektů a inženýrských sítí pro napojení stavby.
Přílohy: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100, posouzení požární bezpečnosti, tepelně technické posouzení.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání stavby a místa stavby
  • 2. Řešení dispozice 1:200, volba konstrukčního systému a modulová koordinace
  • 3.-4. Zpracování půdorysu stavby 1.NP v M 1:100
  • 5.-6. Zpracování dalších půdorysů stavby v M 1:100
  • 7.-8. Zpracování řezů v M 1:100
  • 9. Výkres konstrukce zastřešení 1:100
  • 10. Zpracování pohledů v M 1:100 a detaily
  • 11. Situace v M 1:200
  • 12. Technická zpráva, požární bezpečnost, tepelně technické posouzení.
  • 13. Kompletace a odevzdání práce
Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství Pozemní (podle studijního programu. Orientace v legislativě a závazných částí EN, ISO - pro jednotlivé obory (Typologie, Statika, Prvky betonových a ocelových konstrukcí, Stavební fyzika, Požární bezpečnost, Stavební hmoty Geodézie.

Základní literatura předmětu

MONTAGUE, Peter and TAYLOR, Roy: Structural Engineering, McGraw Hill Book Company, London, 1989
ČNI: ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004
VLČEK, Milan a PUCHÝŘ, Bohumil: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashöfer, 2004
STOLLAND, Paul and ABRAHAMS, John: Fire from First Principles, E and FN SPON, London, 1999
MONTAGUE, Peter and TAYLOR, Roy: Structural Engineering, McGraw Hill Book Company, London, 1989
ČNI: ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004