English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH055
NázevPoruchy a rekonstrukce
Course nameFailures and Reconstruction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

V rámci výuky si studenti osvojí schopnost hledat řešení v oblasti rekonstrukcí a modernizací staveb, podrobit ho analýze a použít pro konkrétní případ. A to tak, aby bylo možné předejít častým chybám, kterých se mohou při navrhování staveb dopouštět. Budou připraveni na navrhování změn a adaptací ve stávajících budovách nejen za účelem zkvalitnění prostředí a funkčního využití, ale i s ohledem na ekonomickou efektivnost provozu budovy.
Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování. Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
 • 2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
 • 3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický.
 • 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
 • 5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace.
 • 6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
 • 7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách.
 • 8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace.
 • 9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
 • 10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace.
 • 11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
 • 12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví.
 • 13. Závěrečné shrnutí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Příprava zadání návrhu stavebního objektu vhodného k rekonstrukci.
 • 2. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu.
 • 3. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu.
 • 4. Individuální zadání návrhu rekonstrukce stavební části.
 • 5. Návrh a zakreslení adaptace nebo modernizace objektu.
 • 6. Závěrečná konzultace a odevzdání elaborátu k udělení zápočtu.
 • 4. Projekt sanace vlhkého zdiva objektu.
Rozdělení, zakreslování a navrhování konstrukcí pozemních staveb, základní znalosti ze stavební mechaniky, z navrhování betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení budov a technologie staveb.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VLČEK, Milan a Petr BENEŠ: Zateplování budov, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000
Vlček, M., Beneš, P.: Studijní opora pro předmět BH55 - poruchy a rekonstrukce staveb, VUT FAST v Brně, Ústav pozemního stavitelství, 2006
Kos, J.: Rekonstrukce pozemních staveb, CERM Brno, 1999
ČSN EN ISO 7518: Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb, , 2000