English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH053
NázevBakalářský seminář (S-PST)
Course nameBachelor Seminar (S-PST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Kolář

Obsahové informace

Cílem předmětu je přiblížit studentovi princip tvůrčí práce projektanta pozemních staveb.
Absolvent je po absolvování semináře schopen samostatné tvůrčí práce, kterou uplatní při zpracování bakalářské práce a dále v praxi.
Výstupem předmětu je práce zabývající se detailním řešení stavebních konstrukcí v souvislosti s bakalářskou prací. Práce je průběžně konzultována s vyučujícím z hlediska rozsahu, metodiky a formy.
Náplní semináře je samostatné zvládnutí přiměřeného technického problému v návaznosti na předměty Projekt resp. Specializovaný projekt, nebo jiného aktuálního technického problému podle individuálního zadání. Práce je průběžně konzultována s vyučujícím z hlediska rozsahu metodiky a formy. Zpracování je písemné, formou elaborátu odevzdaného pouze v tištěné podobě.

Harmonogram cvičení

  • 1.-11. Student pracuje průběžně s poznatky získanými v odborných předmětech a literárních pramenech. V rámci semináře se předpokládají konzultace s odborníky z praxe a zpracování potřebných dalších výpočtů, studií, detailů apod.
Předpokládá se detailní stavebně teoretický a konstrukční přehled a schopnost skloubení znalostí z předcházejícího studia. Předpokladem je zvládnutí předchozích předmětů: Pozemní stavitelství, Nauka o budovách, Projekt a Specializovaný projekt.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006
: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, , 2009
: ČSN 73 4301 – Obytné budovy, , 2004
: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, , 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

McMullan, R.: Environmental Science in Building, Macmillan Education Ltd, 1991
Francis D. K. Ching: Building Construction Illustrated, , 2008