English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH052
NázevPozemní stavitelství 2 (S)
Course nameBuilding Constructions 2 (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Šuhajda

Obsahové informace

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).
Konstrukční systémy vícepodlažních staveb:- systémy stěnové, nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách,- systémy skeletové železobetonové monolitické, - systémy kombinované. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce – princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé nosné stěny: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové a ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové a konstrukční řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
 • 2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
 • 3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
 • 6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
 • 7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
 • 8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
 • 9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
 • 10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
 • 11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
 • 12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
 • 13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Harmonogram cvičení

 • Cvičení 1.
 • Úvod do cvičení, úpravy výkresů a studií, technické písmo, popisové pole a členění místa na výkrese. Výkres půdorysu 1NP a studie výpočtu a zakreslování schodiště.
 • • Výkres V1 - půdorys 1NP.
 • • Studie S1 - návrh, výpočet a zakreslení dvouramenného schodiště z 1NP do 2NP.
 • • Studie S2 - návrh, výpočet a zakreslení jednoramenného schodiště s vloženou mezipodestou.
 • • Studie S3 - návrh, výpočet a zakreslení schodiště s kosými stupni (lomeného schodiště).
 • Cvičení 2.
 • Výkres půdorysu 2NP podle individuálního zadání.
 • • Výkres V2 - půdorys 2NP.
 • Konzultace.
 • Cvičení 3.
 • Odevzdání Výkres V1 - půdorys 1NP.
 • Odevzdání Studie S1.
 • Konzultace.
 • Cvičení 4.
 • Výkres tvaru stropu nad 1NP včetně předběžné dimenze a studie uložení stropu.
 • • Výkres V3 - výkres tvaru stropu nad 1NP.
 • • Studie S4 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (výkres tvaru).
 • • Studie S5 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (výkres tvaru).
 • Odevzdání Výkres V2 - půdorys 2NP.
 • Odevzdání studie S2 a S3.
 • Konzultace.
 • Cvičení 5.
 • Konzultace.
 • Cvičení 6.
 • Výkres sestavy stropních dílců z panelů SPIROLL nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce k navrhování stropu a studie uložení stropu.
 • • Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (panelový strop SPIROLL).
 • • Studie S6 - detail uložení stropu SPIROLL na vnitřní zeď.
 • • Studie S7 - detail uložení stropu SPIROLL na obvodovou zeď.
 • Odevzdání Výkres V3 – výkres tvaru stropu nad 1NP.
 • Odevzdání studie detailů S4 a S5.
 • Konzultace.
 • Cvičení 7.
 • Konzultace.
 • Cvičení 8.
 • Výkres sestavy stropních dílců (polomontovaný strop) nad 1NP včetně doložení podkladů výrobce
 • k navrhování stropu a studie uložení stropu.
 • • Výkres V4 - výkres sestavy stropních dílců nad 1NP (polomontovaný strop).
 • • Studie S8 - detail uložení stropu na vnitřní zeď (polomontovaný strop).
 • • Studie S9 - detail uložení stropu na obvodovou zeď (polomontovaný strop).
 • Odevzdání Výkres V4 – výkres sestavy stropních dílců SPIROL.
 • Odevzdání studie S6 a S7.
 • Konzultace.
 • Cvičení 9.
 • Konzultace.
 • Cvičení 10.
 • Výkres svislého řezu A-A přes dvě podlaží včetně studie řešení detailů konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty.
 • • Výkres V6 – svislý řez A–A.
 • • Studie S10 - detail konstrukčních principů se snahou eliminovat tepelné mosty.
 • Odevzdání Výkres V5 – výkres sestavy stropních dílců MIAKO nad 1NP
 • Odevzdání Studie S8 a S9.
 • Konzultace.
 • Cvičení 11.
 • Konzultace.
 • Cvičení 12.
 • Odevzdání Výkresu V6 - svislý řez A–A přes dvě podlaží.
 • Odevzdání Studie S10.
 • Cvičení 13.
 • Zápočet.
Základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), odborné názvosloví, základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému.Znalost zakreslování základních typů konstrukcí, schopnost čtení stavebních výkresů.

Základní literatura předmětu

MATOUŠKOVÁ, D: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1993
HÁJEK, P: Konstrukce pozemních staveb 10 : nosné konstrukce I, Praha: ČVUT, 2000
MICHÁLEK, J., HANZALOVÁ, L., KAAS, J: Konstrukce pozemních staveb 15, Praha: ČVUT, 2002
REMEŠ, J., UTÍKALOVÁ, I., KACÁLEK, P., KALOUSEK, L., PETŘÍČEK, T: Stavební příručka, Praha: GRADA, 2014