English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH013
NázevPozemní stavitelství 3 (E)
Course nameBuilding Constructions 3 (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Výstupem předmětu je v první řásti semestru návrh a zakreslení schodišťového prostoru a rampy; ve druhé části semestru návrh a zakreslení spodní části stavby-výkopů a základů. Student se v přednáškách seznámí s popsanými konstrukcemi a ve cvičeních by tyto konstrukce měl zvládnout navrhnout a zakreslit elektronicky.
Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce. Konstrukční řešení základů plošných, hlubinných. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených. Ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Zastřešení budov. Doplňkové konstrukce- podlahy podhledy, povrchové úpravy.

Harmonogram přednášky

 • 1.Schodiště- obecné požadavky. Konstrukce schodišť.
 • 2.Schodiště monolitická a montovaná. Schodiště ve skeletu.
 • 3.Rampy, žebříky, zábradlí, výtahy.
 • 4.Průzkum staveniště, základová půda, poruchy způsobené špatným založením,zemní práce, vytyčení stavby, osazení stavby do terénu.
 • 5.Základové konstrukce plošné a hlubinné
 • 6.Spodní stavba - objekt podsklepený, nepodsklepený, zakládání na hranici pozemku.
 • 7.Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu.
 • 8.Podlahy.
 • 9.Zastřešení - charakteristika, rozdělení, návrh odvodnění. Krytiny, klempířské výrobky.
 • 10.Ploché střechy - konstrukční zásady, jednoplášťové a dvouplášťové střechy,skladba vrstev.
 • 11.Krovy - obecně, konstrukční zásady,krytiny, klempířské výrobky.
 • 12.Ostatní používané konstrukční soustavy - vazníkové konstrukce.
 • 13.Podhledy. Povrchové úpravy - omítky, malby, nátěry, obklady.

Harmonogram cvičení

 • 1.Půdorys podzemního podlaží bytového (rodinného) domu.
 • 2.-4.Schodiště: zásady zakreslování, návrh ( 4-6 podlažní objekt).
 • Výkres: 4 půdorysy schodišťového prostoru, příčný řez celým objektem, bez střechy, základy a výkopy budou doplněny ve 12. týdnu
 • Detaily schodišť (kovové, dřevěné, žb. montované, žb .monolitické – v návaznosti na stropní konstrukci z I. roč.). Každý student zpracuje ve dvou variantách (jedna vždy železobetonová) dva detaily – nástupní a ukončující stupeň v rameni, včetně pohledu na další rameno a kotvení zábradlí.
 • 5.-6.Plošné základy bytového domu: návrh a výpočet, půdorys, řez
 • 7.Výkopy bytového domu: půdorys a řez
 • 8.Studie monolitického skeletu (část půdorysu stropní konstrukce min.3x2 pole): výkres tvaru, svislý řez (4-6 podlaží), včetně obvodového pláště (předsazený, zapuštěný, polozapuštěný nebo zavěšený)
 • 9.Monolitický železobetonový skelet: návrh a výpočet základových patek, půdorys a řez základů,
 • 10.Monolitický železobetonový skelet: půdorys a řez výkopů
 • 11.Půdorys jednoplášťové střechy
 • 12.Dokončení výkresů. Do příčného řezu schodištěm a do řezu skeletem doplnit základy a výkopy!
 • 13.zápočet.
Předmět navazuje na Pozemní stavitelství I. Student musí umět vypracovat na základě architektonické studie projektovou dokumentaci (půdorys, řez a stropní konstrukce, bez schodiště) pro realizaci stavby, znalost druhu a vlastností zemin, statické působení stavby na podzákladí (předmět-Mechanika zemin a zakládání), tepelně-technické a akustické vlastnosti stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

MATĚJKA, Libor : Pozemní stavitelství III: Šikmé a strmé střechy, Brno: Akademické nakladatelství, 2007
FAJKOŠ, Antonín: Ploché střechy, Brno: CERM, 1997
FAJKOŠ, Antonín a Miloslav NOVOTNÝ: Střechy. Základní konstrukce, Praha: GRADA, 2003