English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH012
NázevPozemní stavitelství 2 (K)
Course nameBuilding Constructions 2 (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Smolka

Obsahové informace

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb student získá schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu pro konkrétní účel.
Přednášky jsou zaměřeny na základní konstrukce pozemních staveb ve vazbě na statické principy a běžně používané stavební materiály jako metodický návod na koncepční řešení vytvoření kompozice návrhu jednoduché stavby. Jedná se o rozšíření a prohloubení základních informací o stavebních konstrukcích včetně zásad pro jejich uplatnění k návrhu stavby při uplatnění znalostí z předchozího studia souvisejících předmětů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zakládání staveb – osazení stavby, zakládací poměry, výkopy, základy plošné, konstrukční úpravy, spodní stavba, budovy podsklepené, izolace spodní stavby, základy hlubinné.
 • 2. Svislé nosné konstrukce – stěnové systémy, konstrukční soustava stavby zděné, prostorová tuhost a stabilita, zděné nosné stěny, montované z panelů
 • 3. Úpravy ve zdivu – pevnost zdiva, ztužující věnce, překlady montované, monolitické, stěny montované z panelů, polomontované z blokopanelů a monolitické
 • 4. Vodorovné nosné konstrukce – statické působení a zásady pro navrhování, stropy železobetonové montované, monolitické a kombinované, stropy dřevěné
 • 5. Nosné konstrukce převislé a ustupující – statické řešení a odůvodnění, římsy, balkóny, lodžie, arkýře, markýzy, atiky, ustupující podlaží
 • 6. Konstrukční řešení staveb přízemních a vícepodlažních, prostorová tuhost a stabilita.
 • 7. Skeletové budovy – nosné systémy, kostry železobetonové montované, monolitické – rámové kombinované, nosné konstrukce stropů ve skeletech
 • 8. Schodiště ve skeletu – varianty, detaily styků konstrukčních prvků ve skeletu, mrakodrapy, dispozice.
 • 9. Konstrukce spojující výškové úrovně – statické působení a návrh rozměrů schodiště, rampy, shozy, žebříky, výtahy
 • 10. Nosné konstrukce zastřešení – konstrukční soustavy krovu dřevěného, vazníky dřevěné, železobetonové a ocelové, statické schéma návrhu
 • 11. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové, střešní pláště
 • 12. Svislé nenosné konstrukce – příčky a odvodové pláště budov – zděné, monolitické, montované, zásady návrhu a provádění
 • 13. Doplňující konstrukce – výplně otvorů, komínová tělesa, zábradlí, povrchové úpravy – podlahy, podhledy – dilatační a rozdělovací spáry, detaily úprav ukončení konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1.Informace k návrhu objektu
 • 2.Individuální zadání, úz.plán, situace, osazení objektu
 • 3.-4.Hmotové řešení objektu, konstrukční systém
 • 5.-7.Koncepce dispozičního řešení
 • 8.-12.Zpracovávání dokumentace ke stavebnímu řízení dle pokynů vyučujícího.
Základy o stavebních konstrukcích, deskriptivní geometrie; stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti; geodézie; statiku; betonových konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, stavebních materiálů, mechaniky zemin; mechanizace na staveništi, zakládání staveb, geologie.
Literatura není u předmětu zadána