English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH011
NázevPožární bezpečnost staveb
Course nameFire Safety of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Beneš

Obsahové informace

Absolvent získá základní znalosti z problematiky požární bezpečnosti staveb, po úspěšném ukončení předmětu získá znalosti z těchto dílčích částí požární bezpečnosti staveb:
- právní předpisy v oblasti požární ochrany
- postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti nevýrobních objektů
- určení požadavků na stavební konstrukce
- řešení únikových cest
- určení požárně nebezpečného prostoru
- zařízení pro protipožární zásah
Zákonné a normativní zakotvení PBS, historie právních předpisů, kodex norem PBS
Teorie požáru, chování materiálů v ohni. Požadavky a způsob zajištění PBS.
Postupy při vypracování požárně bezpečnostního řešení pro nevýrobní objekty, technická zpráva požární ochrany.
Požární zatížení.
Požární úseky, prostory bez požárního rizika, požární riziko. Stupeň požární bezpečnosti.
Požárně dělící konstrukce, požární pásy.
Požární odolnosti stavebních konstrukcí. Prokazování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení.
Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti.
Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení.
Požadavky PBS pro vybrané druhy staveb – budovy pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zákonné a normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb, kodex norem požární bezpečnosti.
 • 2. Základní pojmy a názvosloví. Teorie požáru, chování nejdůležitějších materiálů v ohni.
 • 3. Požadavky na zajištění požární bezpečnosti, požárně bezpečnostní řešení stavby. Technická zpráva požární ochrany.
 • 4. Požární zatížení stálé a nahodilé, požární riziko.
 • 5. Požární úseky a jejich rozměry, prostory bez požárního rizika, požární riziko.
 • 6. Stupeň požární bezpečnosti, požárně dělící konstrukce.
 • 7. Požární pásy. Požárně ochranné materiály.
 • 8. Požární odolnost stavebních materiálů a konstrukcí. Prokazování požární odolnosti stavebních hmot a konstrukcí.
 • 9. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení. Obsazení objektu osobami.
 • 10.Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti.
 • 11.Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení.
 • 12.Požární bezpečnost staveb budov pro bydlení a ubytování.
 • 13.Odborná přednáška realizační firmy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Postup návrhu a posouzení PBS.
 • 2. Výkresy požární bezpečnosti staveb.
 • 3. Zásady pro rozdělení objektu na požární úseky.
 • 4. Výpočet požárního rizika.
 • 5. Určení stupně požární bezpečnosti.
 • 6. Určení požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí.
 • 7. Stanovení skutečné požární odolnosti stavebních konstrukcí.
 • 8. Navrhování a dimenzování únikových cest.
 • 9. Stanovení odstupových vzdáleností.
 • 10.Zásobování objektu požární vodou.
 • 11.Požadavky na technická zařízení.
 • 12.Návrh požárně-bezpečnostních zařízení, závěrečná korekce projektu.
 • 13.Zápočet.
Základní znalosti problematiky urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Základní literatura předmětu

BENEŠ, Petr, BENEŠOVÁ, Romana, RUSINOVÁ, Marie, SEDLÁKOVÁ, Markéta, ŠVECOVÁ, Táňa: Požární bezpečnost staveb, Brno: VUT, 2015

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Požární kodex norem ČSN 73 08xx, , 0
: Aktual bulletin č.1 až 17 - podpůrné texty vyd.hl.správou PO MV do r.2000, Praha, 1999
BRADÁČOVÁ, Isabela: Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty, Ostrava: SPBI, 2007
BRADÁČOVÁ, Isabela.: Stavby a jejich požární bezpečnost, Praha: ČKAIT, 1999
KUPILÍK, Václav: Stavební konstrukce z požárního hlediska, Praha: Grada Publishing, 2006
DECICCO, Robert: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series), Baywood Publishing Copany, 2001