English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH006
NázevProjekt – Pozemní stavitelství
Course nameProject – Building Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Semestrální práce se zaměřuje na ověření znalostí z předcházejích předmětů tak,aby byl student schopen sestavit projekt stavební části technické dokumentace rodinného domu pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Využití teoretických znalostí z předchozího studia předmětů pozemního stavitelství, uplatnění architektonických a konstrukčních poznatků při tvorbě stavebního objektu. Komplexní zpracování návrhu stavebního objektu do formy prováděcího projektu. Zvládnutí metodiky projektování stavebního objektu na základě tvorby projektové dokumentace, spolupráce s profesemi: statika, TZB, technologie, ekonomika, dopravní stavby.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do cvičení, pomůcky, doporučená literatura, zadání rodinného domku podsklepeného nebo částečně podsklepeného, doporučuje se s garáží, M 1:200.
 • 2.-4. Studie rodinného domku v M1:100. Půdorysy všechny (suterén + 1.NP 2.NP). Řez schodištěm a výpočet schodiště. Skladba střechy a tepelně-technický posudek. Základy a výpočet základů. Pohledy. Studie výkresu sestavy stropních dílců.
 • 5. Výkres sestavy stropních dílců, M 1 : 50
 • 6. Výkres 1.NP, M 1:50
 • 7. Výkres 2.NP, M 1:50
 • 8. Výkres suterénu, M 1 : 50
 • 9. Výkres situace M 1:200
 • 10.Výkres základů, M 1:50
 • 11.Řez, M 1:50
 • 12.Detaily, M 1:5, 1:10, výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků pro jedno podlaží, F A4, technická zpráva,
 • 13.Klasifikace
Metodický a systematický přístup při koncepční a projektové práci spojené s návrhem stavebního objektu, znalost různých zakreslovacích a konstrukčních norem, legislativních podkladů pro souhrnný návrh stavebního objektu, schopnost koordinace jednotlivých profesí.
Literatura není u předmětu zadána