English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH003
NázevPozemní stavitelství 3 (S)
Course nameBuilding Constructions 3 (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Kacálek

Obsahové informace

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně a vybraných povrchových úprav.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících předmětech a následně i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí. Student zvládne návrh a konstrukci schodišť, založení stavby - plošné základy.
Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce, výtahy. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených, ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Povrchové úpravy stropů, podlahy a montované podhledy.

Harmonogram přednášky

 • 1.-4. Schodiště a šikmé rampy. Obecné zásady pro navrhování. Konstrukce schodišť. Schodiště v monolitickém skeletu. Schodiště montovaná schodnicová : železobetonová prvková, kovová, dřevěná. Vnější schodiště.
 • 5. Žebříky, zábradlí, výtahy.
 • 6.-7. Zakládání staveb. Spodní stavba budov podsklepených a nepodsklepených, osvětlovací a větrací šachty.Základové konstrukce.
 • 8.-9. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Izolace proti radonu.
 • 10.-11. Podlahy: požadavky na vlastnosti podlah, podlahové vrstvy, druhy podlah – příklady skladeb.
 • 12.-13. Omítky, nátěry, nástřiky a malby, obklady. Montované podhledy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání, konstrukce objektu - pojmy, terminologie, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 2. Situace - zásady vytyčení stavby, inženýrské sítě atd.
 • 3.-5. Schodiště a šikmé rampy. Konstrukce schodišť - podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 6.-7. Zakládání staveb: základové pasy - terminologie, podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 8.-9. Zakládání staveb: základové patky - terminologie, podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 10.-11. Izolace spodní stavby - podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 12.-13. Povrchové úpravy podlah - návrh konstrukce podlahy, základní konstrukční principy.
Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie.
Mechanika zemin I., základní terminologie konstrukcí pozemních staveb, Nauka o pozemních stavbách, Pozemní stavitelství I.
Literatura není u předmětu zadána