English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH001
NázevPozemní stavitelství 1
Course nameBuilding Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Seznámení se s názvoslovím a se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, základové konstrukcí a spodní stavba budovy, střechy.
Studenti se v rámci přednášek seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla.
 • 2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace.
 • 3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika
 • 4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
 • 5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy.
 • 6. Svislé nosné konstrukce
 • 7. Nenosné svislé konstrukce, překlady
 • 8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
 • 9. Ztužující věnce. Komíny
 • 10. Schodiště, rampy, žebříky.
 • 11. Ploché střechy
 • 12. Šikmé střechy
 • 13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, modulová koordinace
 • 2. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí
 • 3. Norma ČSN 01 342 - povrchové úpravy, značení hmot, komíny
 • 4. Zakreslování výplní otvorů
 • 5. Základy typologie, zařizovací předměty
 • 6. Půdorys 1NP, M 1:50
 • 7. Výkres stropní konstrukce
 • 8. Konzultace
 • 9. Návrh schodiště - výpočet, zakreslení schodiště
 • 10. Svislý řez objektem
 • 11. Výkres krovu
 • 12. Kompletace výkresů, konzultace
 • 13. Odevzdání a zápočet
V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Základní literatura předmětu

MOUDRY, I: Pozemní stavitelství I., Brno: CERM, 1998
MATOUŠKOVÁ, Dagmar a Jaroslav SOLAŘ: Pozemní stavitelství I, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2005
MATOUŠKOVÁ, Dagmar: Pozemní stavitelství II, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994
ALLEN, Eward a Joseph LANO: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc,, 2013
MACEKOVÁ, V., ŠMOLDAS, L: Pozemní stavitelství II (S)- schodiště a monolitické stěnové systémy, Brno: CERM, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

REMEŠ, J., UTÍKALOVÁ, I., KACÁLEK, P., KALOUSEK, L., PETŘÍČEK, T: Stavební příručka, Praha: GRADA, 2014
HÁJEK, P: Konstrukce pozemních staveb 1 : nosné konstrukce I, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007