English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBH001
NázevPozemní stavitelství 1
Course nameBuilding Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Kolář

Obsahové informace

Seznámení se s názvoslovím a se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, základové konstrukcí a spodní stavba budovy, střechy.
Studenti se v rámci přednášek seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy stavebních konstrukcí (bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce budov a jejich vnitřního prostředí, - základní typologická pravidla.
 • 2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby. Modulová koordinace.
 • 3. Základní požadavky na stavby - hygienické, protipožární ochrana staveb, tepelná ochrana budov, akustika
 • 4. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
 • 5. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry. Výkopy.
 • 6. Svislé nosné konstrukce
 • 7. Nenosné svislé konstrukce, překlady
 • 8. Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
 • 9. Ztužující věnce. Komíny
 • 10. Schodiště, rampy, žebříky.
 • 11. Ploché střechy
 • 12. Šikmé střechy
 • 13. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, modulová koordinace
 • 2. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí
 • 3. Norma ČSN 01 342 - povrchové úpravy, značení hmot, komíny
 • 4. Zakreslování výplní otvorů
 • 5. Základy typologie, zařizovací předměty
 • 6. Půdorys 1NP, M 1:50
 • 7. Výkres stropní konstrukce
 • 8. Konzultace
 • 9. Návrh schodiště - výpočet, zakreslení schodiště
 • 10. Svislý řez objektem
 • 11. Výkres krovu
 • 12. Kompletace výkresů, konzultace
 • 13. Odevzdání a zápočet
V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Základní literatura předmětu

Moudrý a kol.: Pozemní stavitelství I., CERM, 2000
Matoušková, D.: Stavitelství I., VUT v Brně, 1993
Matoušková, D.: Stavitelství II., VUT v Brně, 1993
: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, , 2009
Edward Allen: Fundamentals Of Building Construction, , 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kolektiv: Slovník pojmů ve výstavbě, ČKAIT, 2000
Hájek, P. a kol. : Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, Praha, dostupné na: http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/KPKP/Hajek_Fiala_KPKP_skripta.pdf, 2011