English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBG051
NázevUrbanismus a územní řízení
Course nameUrban Design and Town Planning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie; základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu
Informace o urbanistickém vývoji, získání poznatků o typologii a teorii uspořádání rozvoje sídel a krajiny. Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování jako předpoklad pro výkon povolání autorizovaného inženýra schopného řešit stavbu v souladu s principy fungování jednotlivých urbanistických složek řešeného území města nebo vesnice.

Harmonogram přednášky

 • 1.Historický vývoj urbanismus I.
 • 2.Historický vývoj urbanismus II.
 • 3.Moderní vývoj a současné tendence.
 • 4.Sídla (typologie, teorie uspořádání a rozvoj).
 • 5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní.
 • 6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura.
 • 7.Funkční systémy krajinné.
 • 8.Venkovské osídlení a krajina.
 • 9.Společenská východiska rozvoje – ekologická, sociální a kulturní.
 • 10.Společenská východiska rozvoje – doprava a technická infrastruktura.
 • 11.Urbanistický rozvoj, urbanistická koncepce.
 • 12.Urbanistické projektování.
 • 13.Územní plánování a řízení.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
 • 5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
 • 7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
 • 9.-10. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 11. Dokončení a zhodnocení výsledné práce
základní přehled o stavebním právu a dějinách architektury a pozemního stavitelství

Základní literatura předmětu

HRŮZA, Jiří a ZAJÍC, Josef: Vývoj urbanismu I., II., pRAHA: ČVUT , 1999
MAIER, Karel: Územní plánování, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997
MARHOLD, Karel: Urbanistická typologie II. - Sídla, Praha: FA ČVUT , 1999
MARHOLD, Karel: Obnova sídel, Praha: FA ČVUT , 1995
LEITMANN, Josef: Sustaining Cities:Environmental Planning and Management in Urban Design, New York: McGraw-Hill, 1999
BURAYIDI, Michael A.: Urban Planning in a Multicultural Society, London: Praeger Publishers, 2000
HOLDEN, Robert: New Landscape Design, London: Laurence King Publishing Ltd., 2003
FINE, Marc: Urban Spaces, Atrium Internacional de Mexico , Mexico: S. A., de C. V., 2002
SPENS, Michael: Modern Landscape, London: Phaidon Press Limited, 2003
: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, , 2006
: Vyhláška MMR č. 500/2006 o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, , 2006
HALASOVÁ, Hana a ŠILAROVÁ Vlasta: Územní plánování v ČR, Brno: MMR a ÚÚR , 2007
: Vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, , 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DOUTLÍK, Luboš: Zonární struktury, Urbanistická typologie, Praha: ČVUT , 1989
SÝKORA, Jaroslav: Venkovský prostor 1., 2. díl, Praha: ČVUT , 1998
: Časopis Urbanismus a územní rozvoj, MMR a UÚR Brno, 0
LÖW, Jiří: Rukověť projektanta ÚSES, Brno: Masarykova univerzita, 1995