English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF053
NázevVybrané statě z geotechniky
Course nameSelected Chapters of Geotechnics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLumír Miča

Obsahové informace

Rozšíření znalostí o vlastnostech geomateriálů, jejich vhodná volba do matematických modelů základových konstrukcí. Získání dovednosti provést ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách.
Student získá znalosti o mechanických vlastnostech geomateriálů se zvláštním zřetelem na pokročilejší konstitutivní materiálové modely. Získá vědomosti o zkouškách, které je potřeba volit pro jejich stanovení. Student bude seznámen se specializovaným geotechnickým, ale i standardním softwarem se zaměřením na zakládání staveb, jako např. interakce plošného a hlubinného základu, pažící konstrukce, apod.
Hlavním cílem předmětu je tedy zaměření se na praktické aplikace z oblasti zakládání staveb při aplikaci výše uvedené znalosti.
- typy geomateriálů
- faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů,
- tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři)
- pevnost zemin (teorie kritických stavů)
- materiálové modely pro zeminy (lineárně elastický-ideálně plastický, elastoplastický)
- laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro probírané materiálové modely
- modelování interakce plošného a hlubinného základu
- model pažící konstrukce

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací).
 • 2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti).
 • 3. Korelace používané v geotechnické praxi.
 • 4. Tuhost zemin.
 • 5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
 • 6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model.
 • 7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model.
 • 8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání).
 • 9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový).
 • 10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary).
 • 11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Jednoduché příklady v programu GEO5.
 • 2. Stanovení vlastností geomateriálů na základě korelací.
 • 3. Cvičení v laboratoři - edometrická zkouška.
 • 4. Cvičení v laboratoři - triaxiální zkouška (CD).
 • 5. Cvičení v laboratoři - propustnost.
 • 6. Srovnání probíraných materiálových modelů.
 • 7. Návrh pilotvého základu dle různých návrhových teorií.
 • 8. Návrh skupiny pilot.
 • 9. Matematické modelování chování kombinovaného základu.
 • 10. Matematické modelování pažící konstrukce.
 • 11. Zápočet.
Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Základní literatura předmětu

FEDA, Jaroslav: Interakce piloty a základové půdy, Praha: Academia, 1977
POTTS, M., David., ZDRAVKOVIĆ, Lidija.: Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering: Volume Two – Application, Thomas Thelford Publishing, 1999
BOND, Andrew, HARRIS, Andrew: Decoding Eurocode 7, CRC Press, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TOMLINSON, M. J.: Pile Design and Construction Practice, London and New York: Taylor a Francis, 2005
DESAI, Ch. S., ABEL, J. F.: Introduction to the Finite Element Method, USA: Van Nostend Reinhold Company, 1972