English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF02
NázevMechanika zemin
Course nameSoil Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantKamila Weiglová

Obsahové informace

Naučit studenty, jak je významná dokonalá znalost vlastností a chování zemin pro bezpečný a především ekonomický návrh základů staveb, pro návrh zemního tělesa a pro dimenzování svislých konstrukcí. Student zvládne cíl předmětu - seznámí se s vlastnostmi a chováním zemin pro bezpečný a především ekonomický návrh základů staveb, návrh zemního tělesa a dimenzování svislých konstrukcí.
Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů – partikulární povaha, vícefázový systém. Vznik zemin, jílovité minerály, reziduální zeminy.
Vlastnosti zemin z pohledu jednotlivých fází. Voda v zemině. Charakteristiky stavu zemin.
Klasifikace zemin pro inženýrské účely.
Proudění vody zeminami. Smyková pevnost zemin. Dráhy napětí. Vlastnosti zemin při zatěžování. Konsolidace zemin. Praktické aplikace.
Napětí v zemině. Geostatické napětí svislé a vodorovné. Napětí od přitížení.
Mezní stavy: Geotechnické kategorie. Únosnost – namáhání základové půdy. Sedání základové půdy. Příklady poruch staveb vzniklých překročením II. mezního stavu. Časový průběh sedání.
Stabilita svahů. Zásady řešení stability svahů. Vliv vody na stabilitu svahů. Sanace a zabezpečení svahů.
Zemní tlaky. Zhutňování zemin – cíl. Vliv zhutnění na parametry zemin. Zlepšování vlastností zemin, stabilizace, zmrazování, injektáž apod.

Harmonogram přednášky

 • 1. Odlišnost zemin od jiných stavebních materiálů - partikulární povaha, vícefázový systém. Vznik zemin, jílovité minerály. Vlastnosti zemin z pohledu jednotlivých fází.
 • 2. Voda v zemině. Charakteristiky stavu zemin.
 • 3. Klasifikace zemin pro inženýrské účely. Proudění vody zeminami.
 • 4. Smyková pevnost zemin.Princip efektivních napětí. Dráhy napětí.
 • 5. Vlastnosti zemin při zatěžování. Konsolidace zemin. Praktické aplikace.
 • 6. Napětí v zemině. Geostatické napětí. Kontaktní napětí. Napětí od přitížení.
 • 7. Mezní stavy. Geotechnické kategorie. Únosnost. Posouzení na I. MS
 • 8. Sedání základové půdy. Posouzení na II. MS. Příklady poruch.
 • 9. Časový průběh sedání. Sledování čas. deformace pod stavbami.
 • 10. Stabilita svahů. Zásady řešení stability svahů. Metody řešení.
 • 11. Vliv vody na stabilitu svahů. Sanace a zabezpečení svahů.
 • 12. Zemní tlaky. Zemní tlak v klidu, aktivní. Pasivní odpor. Vliv vody.
 • 13. Zhutňování zemin - cíl. Vliv zhutnění na parametry zemin. Zlepšování vlastností zemin, stabilizace, zmrazování, injektáž apod.

Harmonogram cvičení

 • 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně indexové vlastnosti zemin. Charakteristiky vzájemného poměru fází v zemině.
 • 2. Klasifikace zemin.
 • 3. Smyková pevnost. Totální a efektivní pevnost. Vrcholové a reziduální parametry.
 • 4. Laboratoř MZ: fyzikálně indexové vlastnosti.
 • 5. Laboratoř MZ: mechanické vlastnosti.
 • 6. Geostatické napětí. Efektivní napětí. Vliv hladiny podzemní vody.
 • 7. Napětí od přitížení.
 • 8. Sedání základové půdy. Posouzení na II. mezní stav.
 • 9. Časový průběh sedání.
 • 10. Únosnost základové půdy. Posouzení na I. mezní stav.
 • 11. Stabilita svahu – Rodriguez, Petterson. Stabilita svahu pod vodou.
 • 12. Zemní tlaky.
 • 13. Zápočet.
Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky, výpočet zatížení.

Základní literatura předmětu

WEIGLOVÁ, Kamila: Mechanika zemin, Brno: AN CERM , s.r.o., 2007
POWRIE, W.: Soil Mechanics: Concepts and Applications, Spon Press, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŠIMEK,J., JESENÁK,J., ECHLER,J., VANÍČEK,I.: Mechanika zemin, SNTL Praha, 1990
ATKINSON, John: An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations, McGraw-Hill Book Company, 1993

WWW stránka předmětu

http://geotech.fce.vutbr.cz