English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF01
NázevGeologie
Course nameGeology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantAlexandra Erbenová

Obsahové informace

Formou přednášek poskytuje předmět studentům stavebního inženýrství základní informace o stavbě Země, teorii globální deskové tektoniky,vzniku a klasifikaci hornin, horninotvorných minerálech včetně jílových minerálů a vlivu minerálního složení hornin na stavební praxi, o vlastnostech hornin jako základové půdy a jako konstrukčního materiálu,strukturách a minerálním složení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich fyzikálně - indexových vlastnostech,endogenních a exogenních geologických procesech a jevech, hydrogeologii a regionální geologii.
V praktických cvičeních je kladen důraz na technickou petrografii. Pro makroskopické určování hornin jsou užívány nové učební texty a speciální kolekce vzorků hornin.
Výsledkem výuky je schopnost studentů identifikovat nejrozšířenější typy hornin, zhodnotit vlastnosti základové půdy, posoudit vliv jednotlivých přírodních procesů včetně působení podzemní vody na stavební konstrukci, navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.
Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masív, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
 • 2. Textury magmatických hornin, hlubinné a žilné horniny.
 • 3. Výlevné horniny, vlastnosti a výskyt.
 • 4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
 • 5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
 • 6. Endogenní procesy v zemské kůře.
 • 7. Exogenní procesy v zemské kůře.
 • 8. Svahové pohyby.
 • 9. Podzemní voda a prameny.
 • 10.Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
 • 11.Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat.
 • 12.Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
 • 13.Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Harmonogram cvičení

 • 1. Časový harmonogram práce ve cvičeních. Zdroje informací, studijní literatura. Podmínky zápočtu.
 • 2. Minerály a textury magmatických hornin.
 • 3. Přehled magmatických hornin.
 • 4. Zadání seminární práce. Bezpečnost práce v terénu.
 • Minerály a textury sedimentárních hornin. Přehled sedimentárních hornin.
 • 5. Přehled sedimentárních hornin - dokončení.Minerály a textury metamorfovaných hornin. Přehled metamorfovaných hornin.
 • 6. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
 • 7. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
 • 8. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
 • 9. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
 • 10. Popis horninového materiálu k zápočtu.
 • 11. Obhajoba seminární práce.
 • 12. Geologická exkurze.
 • 13. Zápočty.
Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Základní literatura předmětu

WALTHAM, A.C.: Foundation of Engineering Geology, Blackie Academic & Professional, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bell, F. G..: Engineering geology, Butterworth-Heinemann, 2007