English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF005
NázevMechanika hornin
Course nameRock Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVladislav Horák

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu: Základní posouzení prostředí skalní a poloskalní horniny spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn. Dokáže navrhovat kotvení do hornin.
Posouzení horninového prostředí (budovaného skalními a poloskalními horninami) jako prostředí spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti hornin a horninového prostředí a jejich ověřování laboratorními a polními zkouškami. Stav napjatosti horninového masívu. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Kotvení do hornin.

Harmonogram přednášky

 • 1. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři I.
 • 2. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři II.
 • 3. Polní zkoušky mechaniky hornin I.
 • 4. Polní zkoušky mechaniky hornin II. Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování.
 • 5. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring.
 • 6. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn.
 • 7. Kotvení do hornin.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s disciplínou, videosnímky - "polní zkoušky mechaniky hornin" a "laboratoř mechaniky hornin".
 • 2. Práce v laboratoři mechaniky hornin. Stanovení vlastností horninového tělíska.
 • 3. Polní zatěžovací zkouška. Vyhodnocení.
 • 4. Polní smyková zkouška. Vyhodnocení.
 • 5. Stabilita skalní stěny.
 • 6. Kotvení do skalní horniny.
 • 7. Kontrola práce a zápočet.
Student musí mít základní znalosti nejméně z: Geologie, mechaniky zemin, stavebních látek, základů stavební mechaniky a pružnosti a plasticity.

Základní literatura předmětu

MALGOT, Josef, KLEPSATEL, František, TRÁVNÍČEK, Ivan: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa, Bratislava, 1992
GOODMAN, Richard E.: Introduction to Rock Mechanics, John Wiley & Sons, New York, 1989
PAULI, Jiří, HOLOUŠOVÁ, Taťána: Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin, ES ČVUT Praha, 1991
HORÁK, Vladislav, PASEKA, Antonín, POSPÍŠIL, Pavel: Inženýrská geologie a mechanika hornin, FAST VUT v Brně - studijní opory pro komb. studium, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SHARMA, V. M. a SAXENA, K. R. - editors: In-Situ Characterization of Rocks, A.A. Balkema Publishers, 2002
WYLLIE, Duncan C. a MAH, Christopher W.: Rock Slope Engineering, Spon Press, 2008
HOEK, Evert: Practical Rock Engineering, , 2000
 • Literatura: Inženýrská geologie a mechanika hornin viz www

WWW stránka předmětu

(http://geotech.fce.vutbr.cz >výuka>MH+IG>učební texty)