English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF004
NázevZakládání staveb (S)
Course nameFoundation Engineering (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Studenti se naučí navrhovat plošné základy. Studenti budou umět navrhnout hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro zlepšení podloží.
Úvod do zakládání – podklady. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
Základy hlubinné – rozdělení prvků. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
Trysková injektáž – technologie provádění, využití. Injektáž klasická – těsnící, zpevňovací, kompenzační, injektážní hmoty, provádění.
Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. Jímky – druhy a použití. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Odvodňování stavebních jam.
Podchycování základů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pásy, desky.
 • 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
 • 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře.
 • 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
 • 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
 • 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
 • 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
 • 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
 • 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
 • 10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
 • 11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
 • 12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
 • 13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod. Zemní tlaky.
 • 2. Plošné základy, 1. a 2. mezní stav.
 • 3. Program Geo 5.
 • 4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav.
 • 5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav.
 • 6. Návrh tížné zdi.
 • 7. Program Geo 5.
 • 8. Návrh pažící stěny volně stojící.
 • 9. Návrh pažící stěny kotvené.
 • 10. Program Geo 5.
 • 11. Odvodnění stavební jámy.
 • 12. Individuální konzultace.
 • 13. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Základní literatura předmětu

MASOPUST, Jan: Speciální zakládání - 2. díl, Brno: AN CERM, s.r.o., 2006
MASOPUST, Jan: Speciální zakládání - 1. díl, Brno: AN CERM, s.r.o., 2004
BUDHU, Muni: Soil Mechanics and Foundations, USA: John Wiley and Sons, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MASOPUST, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997., Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012
MASOPUST Jan a GLISNÍKOVÁ Věra: M01 Zakládání staveb , AN CERM, s.r.o., 2007
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Praha: Čeněk a Ježek, 1994
SMOLTCZYK, U. a kol.: Grundbau - Taschenbuch 1. a 2. díl (5. vydání), Ernst & Sohn, Berlin, 1996
BOWLES, J. E.: Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
HENRY, F.D.C.: The Design and Construction of Engineering Foundations, London: Chapman and Hall, 1986