English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF002
NázevMechanika zemin
Course nameSoil Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLumír Miča

Obsahové informace

Získání znalostí o chování zemin, jejich klasifikace a popis, o vlivu vody na chování zeminy, laboratorní zkoušení zemin. Řešení základních geotechnických úloh za použití analytických metod (sedání a únosnost plošného základu, stabilita svahu, zemní tlaky).

Absolvováním předmětu posluchač získá vědomosti o chování zemin za různých podmínek namáhání. Bude umět vyhodnotit deformační a pevnostní charakteristiky zemin. Bude se orientovat v laboratorních zkouškách, které je potřeba volit pro stanovení charakteristik zemin. Aplikace vlastností zemin pro návrh plošného základu, posouzení stability svahu a stanovení zemních tlaků.
Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů – partikulární povaha, vícefázový systém. Vznik zemin, jílovité minerály, reziduální zeminy.
Vlastnosti zemin z pohledu jednotlivých fází. Charakteristiky stavu zemin.
Napětí a přetvoření ve 2D(Mohrovo zobrazení, efektivní napětí, drénované a nedrénované podmínky).
Voda v zemině (propustnost, proudění vody v zemině).
Stlačitelnost zemin. Konsolidace.
Smyková pevnost zemin. Dráhy napětí.
Napětí v zemině (geostatické napětí svislé a vodorovné, napětí od přitížení).
Praktické aplikace.
Sedání základové půdy (celkové, konsolidační).
Únosnost základové půdy.
Stabilita svahu (zásady řešení stability svahů, vliv vody na stabilitu svahů).
Zemní tlaky (aktivní, klidový a pasivní).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do mechaniky zemin (základní charakteristika zemin; vznik, tvorba, mineralogie, zrnitost, složení).
 • 2. Indexové a stavové vlastnosti zemin. Klasifikace zemin pro inženýrské účely.
 • 3. Základy geomechaniky (napětí a přetvoření v zemině; Mohrovo zobrazení; princip efektivních napětí, mechanické chování materiálu – pružnost, plasticita, porušení; drénované, nedrénované podmínky; vliv času).
 • 4. Význam vody v zemině (ustálené proudění, propustnost).
 • 5. Stlačitelnost zemin (izotropní, jednoosé, překonsolidace).
 • 6. Konsolidace, creep (teorie a laboratorní zkoušky); sedání (okamžité, konsolidační a celkové)
 • 7. Smyková pevnost zemin (vrcholová, kritická, reziduální).
 • 8. Smyková pevnost zemin pokračování.
 • 9. Smyková pevnost zemin - laboratorní zkoušky (triaxiální zkouška, smyková krabicová zkouška).
 • 10. Únosnost zemin.
 • 11. Stabilita svahu.
 • 12. Zemní tlak.
 • 13. Zhutňování zemin.

Harmonogram cvičení

 • 1. Fyzikálně indexové vlastnosti zemin. Charakteristiky vzájemného poměru fází v zemině.
 • 2. Klasifikace zemin.
 • 3. Efektivní napětí. Napětí od přitížení.
 • 4. Geostatické napětí. Vyhodnocení koeficientu hydraulické vodivosti zeminy.
 • 5. Stlačitelnost, konsolidace - vyhodnocení parametrů.
 • 6. Výpočet sedání.
 • 7. Laboratoř - fyzikálně indexové vlastnosti.
 • 8. Laboratoř - mechanické vlastnosti.
 • 9. Vyhodnocení triaxiálních zkoušek.
 • 10. Stanovení únosnosti zeminy.
 • 11. Řešení stability homogenního svahu.
 • 12. Výpočet zemních tlaků.
 • 13. Zápočet.
Znalosti z geologie (vznik zemin a typy základových půd). Základy stavební mechaniky.
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://geotech.fce.vutbr.cz