English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBE01
NázevGeodézie
Course nameGeodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Student získá znalosti z oblasti geodézie týkající se projektování, realizace a dokumentace staveb. Speciální pozornost je věnována základním postupům měření a vytyčování na stavbách včetně analýz přesnosti.
Geodézie ve stavebnictví.
Souřadnicové systémy v České republice.
Geodetické výpočty. Teorie chyb.
Úhlová a délková měření.
Výškové systémy v České republice. Výšková měření.
Mapovací metody. Vytyčování staveb.
Určování posunů a deformací stavebních objektů.
Sběr dat a automatizované zpracování technických map, využití fotogrammetrie ve stavebnictví.
Přehled o mapových dílech v ČR. Katastr nemovitosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní pojmy. Historie. Tvar a rozměry Země. Referenční plochy. Základní měrové jednotky
 • 2. Úhlová měření, směry, horizontální úhly, vertikální úhly. Teodolity.
 • 3. Délková měření. Přímé a nepřímé měření délek. Polární metoda a metoda pravoúhlých souřadnic.
 • 4. Výšková měření, výškové systémy, nivelační body, trigonometrické určení výšek, hydrostatická a barometrická nivelace.
 • 5. Výšková měření. Nivelační přístroje a pomůcky. Chyby při nivelaci.
 • 6. Bodová pole, stabilizace a signalizace, charakteristiky přesnosti. Souřadnicové výpočty, směrník a délka strany, rajon, bod na měřické přímce a na kolmici.
 • 7. Souřadnicové výpočty – protínání vpřed (z úhlů nebo délek), polygonové pořady, transformaci.
 • 8. Mapová díla, digitalizace map, uplatnění ve stavebnictví. Organizace zeměměřictví.
 • 9. Katastr nemovitostí – historie a současnost katastru nemovitostí, základní pojmy KN.
 • 10. Podrobné měření - měření polohopisu, měření podrobných bodů výškopisu, tachymetrie, vyhotovení mapy, plošná nivelace, profily, příčný řez.
 • 11. Vytyčovací práce – bod, přímka, úhel, oblouk kružnicový (hlavní body, podrobné body), rovina šikmá nebo vodorovná.
 • 12. Vytyčovací práce – vytyčování hranic pozemků, vytyčovací výkresy a náčrty vytyčovaných objektů. Měření posunů a deformací z pohledu stavební a kontrolní praxe (vertikální a horizontální).
 • 13. Metody GPS – princip, využití, přehled a případně techniky. Fotogrammetrie, princip a rozdělení metod pro mapování, ortofotomapa, digitální metoda, dálkový průzkum Země, využití.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní informace, podmínky pro získání zápočtu.
 • 2. Měření vodorovných směrů.
 • 3. Měření zenitových úhlů.
 • 4. Měření délek.
 • 5. Technická nivelace.
 • 6. Plošná nivelace.
 • 7. Trigonometrické měření výšek.
 • 8. Tachymetrie.
 • 9. Souřadnicové výpočty, úloha směrník, rajon, protínání z úhlů.
 • 10. Výpočet polygonového pořadu.
 • 11. Výpočet polárních vytyčovacích prvků.
 • 12. Vyhotovení podélného profilu.
 • 13. Kontrola splnění požadavků na zápočet, udělení zápočtu.
Základy matematiky, trigonometrické funkce

Základní literatura předmětu

Staněk, V., Hostinová, G.: Geodézia ve stavebníctve, Jaga Group Bratislava, 1999
: Katastr nemovitostí po novele, , 0