English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBE001
NázevGeodézie
Course nameGeodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Student získá znalosti z oblasti geodézie týkající se projektování, realizace a dokumentace staveb. Speciální pozornost je věnována základním postupům měření a vytyčování na stavbách včetně analýz přesnosti.
Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU.
Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS).
Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací, speciální měřické práce.
Katastr nemovitostí, získávání informací z KN.
Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
 • 2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
 • 3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
 • 4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
 • 5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
 • 6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
 • 7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
 • 8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
 • 9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
 • 10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
 • 11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
 • 12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
 • 13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Harmonogram cvičení

 • 1. – 3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů.
 • 4. – 5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek.
 • 6. – 8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek.
 • 9. Příprava podkladů pro projekční práce.
 • 10. Jednoduché souřadnicové výpočty.
 • 11. – 13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.
Základy matematiky, trigonometrické funkce

Základní literatura předmětu

Staněk, V., Hostinová, G., Kopáčik, A.: Geodézia ve stavebníctve, Jaga Group Bratislava, 2007
Ghilani, C.D., Wolf, P.R.: Elementary Surveying, Pearson Prentice Hall, London, 2008
Torge, Wolfgang: Geodesy, de Gruyter, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Vitásek, J., Pažourek, J., Nevosád, Z.: Vybrané geodetické práce ve stavebnictví, VUTIUM Brno, 1998
Irvine, W.: Surveying for Construction, McGraw-Hill, London, 1995