English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBD052
NázevVybrané statě ze stavební mechaniky 1 (S)
Course nameSelected Chapters of Structural Mechanics 1 (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantMiroslav Vořechovský

Obsahové informace

Výsledkem jsou praktické znalostí o modelech a teoriích použitelných pro neelastické přetváření a následné porušování materiálů stavebních konstrukcí s důrazem na kvazikřehké silikátové kompozity. Student získá dovednosti provést nelineární konstrukční analýzu železobetonové konstrukce pomocí vhodného softwaru včetně vyhodnocení průběhu porušení a jeho důsledků. Studenti si navíc osvojí znalosti o nosném lanu.
Teorie přetváření a porušování materiálů stavebních konstrukcí.
Viskoelasticita - dotvarování a relaxace. Základní reologické modely a jejich skládání. Funkce poddajnosti pro beton.
Modely plasticity pro jednoosou i víceosou napjatost. Matematický popis plastického přetváření. Podmínky plasticity.
Základny lineární lomové mechaniky. Griffithivo kritérium křehkého lomu. Energetická bilance v tělese s trhlinou, kritérium stability trhliny. Řešení napjatosti v tělese s trhlinou, módy šíření trhliny. Faktor intenzity napětí, lomová houževnatost. Vliv velikosti. Klasické nelineární modely, mechanismy zhouževnatění. Modely kohezivní trhliny a jejich parametry, lomová energie, funkce tahového změkčení. Mechanika poškození. Stochastické aspekty porušení kvazikřehkých materiálů/konstrukcí.
Nosné lano v rovině – vláknový polygon, parabolická řetezovka, lano zatížené libovolným svislým zatížením, lanová rovnice. Tížná řetězovka.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozdělení konstrukčních materiálů podle typu jejich porušování. Rozdělení modelů mechanického chování materiálů.
 • 2. Viskoelasticita. Dotvarování a funkce poddajnosti. Maxwellův a Kelvinův model/řetězec. Funkce poddajnosti pro beton.
 • 3. Plasticita. Fyzikální motivace. Schmidův zákon. Modely plasticity pro jednoosou a víceosou napjatost.
 • 4. Lomová mechanika. Základy lineární elastické lomové mechaniky.
 • Koncentrace napětí v blízkosti vrubů.
 • 5. Lomová mechanika. Klasické nelineární modely. Projevy nelineárního lomového chování kvazikřehkých materiálů. Vznik a vývoj lomové procesní zóny. Mechanizmy zhouževnatění v lomové procesní zóně.
 • 6. Lomová mechanika. Klasické nelineární modely. Parametry modelů kohezivní trhliny. Lomová mechanika. Modely založené na mechanice kontinua a diskrétní modely.
 • 7. Mechanika poškození. Rozdělení modelů porušení betonu a jejich hierarchie.
 • 8. Spolehlivost a stochastické aspekty porušování a přetváření konstrukcí.
 • 9. Interakce postupného porušování a prostorové proměnlivosti parametrů v betonu.
 • 10. Nosné lano v rovině - úvod do problematiky, vláknový polygon, parabolická řetezovka.
 • 11. Statika nosného lana v rovině - lano zatížené libovolným svislým zatížením, lanová rovnice.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání individuálního problému k řešení na počítači.
 • 2. - 10. Práce na zadání v součinnosti s učitelem
 • 11. Předložení výsledků, udělení zápočtu.
základy stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí a teorie pružnosti a plasticity, základy metody konečných prvků, infinitezimální počet, maticový počet, základy numerické matematiky
Literatura není u předmětu zadána