English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBC051
NázevChemie a technologie vody (V)
Course nameChemistry and technology of water (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantJitka Malá

Obsahové informace

Výsledky výuky předmětu BC051 lze rozdělit na několik částí. První je znalost základů hydrochemie a základních zákonitostí růstu mikroorganismů. Na to navazuje část technologická. Studenti se v teoretické i praktické rovině seznámí s chemickou podstatou vodárenských technologií. Dále budou ovládat chemické a biochemické principy procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů, vznikajících na komunálních čistírnách odpadních vod.
Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Harmonogram přednášky

 • Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
 • Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
 • Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
 • Čiření
 • Filtrace, adsorpce
 • Hygienické zabezpečení vody
 • Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
 • Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
 • Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
 • Aktivace, aerace
 • Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
 • Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
 • Anaerobní procesy, zpracování kalu

Harmonogram cvičení

 • Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
 • Silné kyseliny a zásady, neutralizace
 • Slabé kyseliny a zásady, mechanické odkyselování vod
 • Odkyselování vápencem a dolomitem, uhličitanová rovnováha
 • Odželezování vody
 • Odmanganování vody
 • Stanovení koncentrace organických látek ve vodách
 • Koagulace železitou solí
 • Koagulace hlinitou solí
 • Změkčování vody chemickými způsoby
 • Změkčování vody ionexy
 • Oxygenační kapacita, zápočtový test
 • Chemický rozbor neznámého vzorku vody, zápočet
Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.
Literatura není u předmětu zadána