English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBA008
NázevKonstruktivní geometrie
Course nameConstructive Geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantHana Halfarová

Obsahové informace

Student zvládne konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: kótovaného, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v kótovaném promítání a kolmé axonometrii, jejich řezy a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládne základní konstrukce na topografických plochách a základy teoretického řešení střech.
Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, křivka afinní ke kružnici. Kótované promítání, topografické plochy, teoretické řešení střech, kolmá axonometrie, lineární perspektiva.

Harmonogram přednášky

 • 1. Rozšířený euklidovský prostor. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita.
 • 2. Systém základních úloh, užití na příkladech, kótované promítání.
 • 3. Kótované promítání (základní konstrukce, průmět tělesa).
 • 4. Kótované promítání (řezy těles). Mongeova projekce – uvedení do problému.
 • 5. Kolmá axonometrie.
 • 6. Kolmá axonometrie.
 • 7. Úvod do středového promítání. Lineární perspektiva.
 • 8. Lineární perspektiva.
 • 9. Lineární perspektiva. Topografické plochy (základní pojmy a konstrukce).
 • 10. Topografické plochy.
 • 11. Topografické plochy. Teoretické řešení střech.
 • 12. Teoretické řešení střech.
 • 13. Rezerva.

Harmonogram cvičení

 • 1. Ohniskové vlastnosti elipsy. Konstrukce elipsy založené na afinitě.
 • 2. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita. Křivka afinní ke kružnici.
 • 3. Kótované promítání – základní konstrukce, zobrazení tělesa.
 • 4. Kótované promítání – zobrazení tělesa, řezy těles.
 • 5. Kótované promítání.
 • 6. Kontrolní práce. Kolmá axonometrie.
 • 7. Kolmá axonometrie.
 • 8. Lineární perspektiva.
 • 9. Lineární perspektiva.
 • 10. Lineární perspektiva. Topografické plochy.
 • 11. Kontrolní práce. Topografické plochy.
 • 12. Topografické plochy. Teoretické řešení střech.
 • 13. Teoretické řešení střech. Zápočty.
Základní poznatky z rovinné geometrie a stereometrie v rozsahu střední školy.

Základní literatura předmětu

ČERNÝ, J.: Descriptive geometry, ČVUT Praha, 1996
BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ŠAFAŘÍK, J.: Deskriptivní geometrie, multimediální CD-ROM, verze 4.0, FAST VUT v Brně, 2012
ČERNÝ, J., KOČANDRLOVÁ, M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT Praha, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DRÁBEK, K., HARANT, F., SETZER, O.: Deskriptivní geometrie I., SNTL Praha, 1978
PARE, E. G., LOVING, R. O., HILL, I.: Descriptive geometry, London, 1996
VALA, J.: Deskriptivní geometrie I, II, VUT Brno, 1997
ČERNÝ, J., KOČANDRLOVÁ, M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT Praha, 2010
PISKA, R., MEDEK, V.: Deskriptivní geometrie I., II, SNTL Praha, 1976
RESTL,Č.,DOLEŽAL,J.: Kótované promítání a topografické plochy, Ostrava, 2004