English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAZ02
NázevSociologie
Course nameSociology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti a organizace, firmy, jednotlivce. Aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i architektonické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi, ve firemním i osobním životě.
Předmět sociologie, společnost, skupina, kultura, prostředí, sociální stratifikace, sociologický výzkum, metodologie, sociologické směry, sociologické školy, sociologická paradigmata, sociální svět, mikrosociologie, makrosociologie, sociologické myšlení, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, klasifikace skupin, role a pozice ve skupinách, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na člověka, architektura a sociologie, sociální prostředí, sociální prostor, bydlení, životní styl, tradiční a moderní architektonická tvorba, sociální psychologie, environmentální stavitelství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
 • 2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie.
 • 3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam a odkaz.
 • 4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností. Inspirace pro současnost.
 • 5. Základní teorie sociologického myšlení. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Interpretativní sociologie. Problém orientace ve světě, sociální kontrola a problém přežití v prostředí.
 • 6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativizmus, radicionalizmus a liberalizmus.
 • 7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů a chování subjektu ve společnosti. Sociální struktura společnosti, demografie, sociální statika a dynamika.
 • 8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinizmus prostředí a společenských jevů.
 • 9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
 • 10. Sociologické poznatky o obytných souborech. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení.
 • 11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Vliv na architekturu. Architektonický determinismus.
 • 12. Sociologický výzkum v architektuře. Environmentální stavitelství. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a prostředí. Sociologická a architektonická regenerace prostředí.
 • 13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování – rozvojové programy měst a obcí.
Základní přehled z obecné sociologie, sociální psychologie, ekonomie, filozofie či etiky (na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka), znalost elementárních pojmů z oblasti sociologie, informace o praktických možnostech sociologie a o některých metodách sociologického výzkumu (pozorování, dotazník aj.), znalost základů statistické metodologie zpracování dat, základní znalosti z ekologie a environmentalistiky ze střední školy.

Základní literatura předmětu

SCHMEIDLER, Karel: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno: Z. Novotný, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GIDDENS, Anthony: Sociology, Oxford: Blackwell, 2001
BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan: Psychologie a sociologie řízení, Praha: Management Press, 2007
PETRUSEK, Miroslav, MILTOVÁ, Alena, VODÁKOVÁ, Alena: Sociologické školy, směry, paradigmata, Praha: Slon, 2000
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků, znalostní prověrka.