English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAZ002
NázevSociologie
Course nameSociology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin, analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Pochopení styčných bodů mezi sociologií, architekturou a technikou. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti, organizace, firmy a jednotlivce. Aplikace sociologie v budoucím zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, v architektonických pracovištích a technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a architektury, zhodnocení významu sociologických pohledů na stav a vývoj společnosti. Ocenění významu a smyslu sociologických průzkumů pro poznání reality kolem nás. Snahou je získat dovednost nového přemýšlení o společenských jevech v souvislosti s firemním i osobním životem. Poznání principů moderního uvažování o společenských jevech. Zasazení sociologie do kontextu sepětí architektury a kultury. Využití sociologie v technické a inženýrské praxi, ve firemním, pracovním i osobním životě.
Předmět sociologie, společnost, skupina, kultura, prostředí, sociální stratifikace, sociologický výzkum, metodologie, sociologické směry, sociologické školy, sociologická paradigmata, dějiny sociologie, významné osobnosti v sociologii, přínos sociologických teorií stavu poznání společnosti, sociální svět, mikrosociologie, makrosociologie, sociologické myšlení, sociální percepce, komunikace verbální a nonverbální, rituály ve společnosti, klasifikace skupin, role a pozice ve skupině, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na člověka, architektura a sociologie, sociální prostředí, sociální prostor, bydlení, životní styl, tradiční a moderní architektonická tvorba, sociální psychologie, fenomén sousedství, problém integrity, kultura přepychu a chudoby, sociální aspekty v architektuře.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do sociologie. Význam sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
 • 2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta.
 • 3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam, poslání a využití.
 • 4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Inspirace pro současnost.
 • 5. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí, sociální kontrola.
 • 6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativismus, racionalismus a liberalismus.
 • 7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů ve společnosti. Sociální struktura společnosti. Demografický vývoj.
 • 8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus prostředí. Fenomén sousedství.
 • 9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
 • 10. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
 • 11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Architektonický determinismus. Urbanizace ve vývoji.
 • 12. Sociologický výzkum v architektuře. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
 • 13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování, rozvojové programy. Sociální aspekty v architektuře.
Základní přehled z obecné sociologie, sociální psychologie, ekonomie, filozofie či etiky (na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka), znalost elementárních pojmů z oblasti sociologie, informace o praktických možnostech sociologie a o některých metodách sociologického výzkumu (pozorování, dotazník aj.), vítána je znalost základů statistické metodologie hromadného zpracování dat.

Základní literatura předmětu

SCHMEIDLER, Karel a kol.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno: Novotný, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PETRUSEK, Miloslav a kol.: Sociologické školy, směry, paradigmata, Praha: SLON, 2000
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků, znalostní prověrka.