English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAZ001
NázevStavební právo
Course nameBuilding Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Studenti se seznámí se základními právními pojmy, právním řádem České republiky jako celkem a systémem právních norem v České republice. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti z oblasti veřejného stavebního práva, budou schopni se orientovat ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Bude s nimi probrána problematika vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení podle zákona o vyvlastnění a právní úprava správních deliktů. Budou jim poskytnuty informace o způsobech podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví i o základních pracovněprávních vztazích.
Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky:
 • 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
 • 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
 • 3. Územní plánování, nástroje územního plánování.
 • 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
 • 5. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení.
 • 6. Autorizovaný inspektor.
 • 7. Provádění staveb.
 • 8. Užívání a odstraňování staveb.
 • 9. Správní delikty.
 • 10. Vyvlastnění.
 • 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
 • 12. Živnostenský zákon.
 • 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků.
Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Základní literatura předmětu

: Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě, Ostrava: Sagit, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Malý, Stanislav: Stavební zákon, komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2013
: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, , 0
: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), , 0
: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, , 0
: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), , 0
: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, , 0