English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAW51
NázevTechnologie staveb
Course nameTechnology of Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantRadka Kantová

Obsahové informace

Absolvováním předmětu student získává základní znalosti o způsobech a posupech v přípravě a realizaci stavby. Dokáže se orientovat v pojmech stavebně technologické přípravy, chápe sled a návaznosti úkonů nutných v předvýrobní a výrobní fázi stavby. Orientuje se v komplexním investičním procesu z pohledu jednotlivých účastníků výstavby a zná důvody a možnosti modelování tohoto procesu. Umí definovat a popsat dílčí technologické etapy výstavby, zná důležitost aspektu kvality a bezpečnosti ve výstavbě.
Technologie staveb se zabývá zkoumáním, rozvojem, modelováním a realizací výrobních procesů ve stavebnictví. Jejím cílem je optimální a ekonomický způsob provádění stavebních konstrukcí, objektů a jejich souborů.
Předmět zahrnuje úvod do problematiky technologie staveb, členění stavebních procesů, jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu a optimalizaci jejich průběhu. Dále seznamuje studenty s přípravnou a realizační fází investičního procesu, od investičního záměru až po předání dokončené stavby do provozu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování.
 • 2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy
 • 3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových ( bednění, armování, ukládání betonu)
 • 4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících ( materiály, technolog. zásady)
 • 5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby ( železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných)
 • 6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými)
 • 7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace truhlářské, zámečnické a další)
 • 8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační
 • 9. Stavebně technologická příprava výstavby – předvýrobní, výrobní a provozní
 • 10. Počítačová podpora a automatizované systémy v přípravě staveb
 • 11. Modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště
 • 12. Realizace stavby, management stavby, operativní plán, vazba na informační soustavu
 • 13. Jakost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě

Harmonogram cvičení

 • 1. Podklady k semestrální práci, pokyny k vypracování, procesy a možnost mechanizace zemních prací
 • 2. Zemní práce, zakládání, volba postupů a návrh strojů, ověření použitelnosti mechanizace
 • 3. Betonářské procesy, volba technologického postupu, zásady návrhu bednění, detaily
 • 4. Zdící procesy, volba materiálu, technologické postupy, detaily
 • 5. Obvodové pláště, montážní procesy, volba technologického postupu, návrh vertikální dopravy
 • 6. Exkurze na vybranou stavbu v regionu
 • 7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady návaznosti procesů prací vnitřních a dokončovacích
 • 8. Stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby
 • 9. Dokumentace zařízení staveniště, volba objektů zařízení staveniště, výkres zařízení staveniště
 • 10. Plán realizace stavby, zásobování stavby materiálem
 • 11. Kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plán rizik
 • 12. Závěrečné konzultace, ochrana životního prostředí
 • 13. Zápočet
Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Základní literatura předmětu

LÍZAL P a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie ,Hrubá spodní stavba,, CERM,s.r.o., Brno, 2003
MOTYČKA V., DOČKAL K., LÍZAL P., HRAZDIL V., MARŠÁL P.: Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů, část 2,Hrubá vrchní stavba., , CERM,s.r.o., Brno, 2004
Jarský Č. Musil F. a kol: Technologie staveb II, Příprava a ralizace staveb, CERM Brno, 2003
Kočí, B. a kol: Technologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů, FAST VUT Brno, 1996
Ing.Radka Kantová: Technologie staveb - průvodce předmětu - studijní opora, intranet FAST, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Spence, W. P: Construction materials, Methods and techniques, , Delmar ITP, 1998