English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAV001
NázevEkonomika výstavby
Course nameBuilding Economics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantTomáš Hanák

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o ekonomických vztazích v podniku. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oblasti třídění stavební výroby,
- vysvětlit řízení stavební výroby z ekonomického hlediska,
- popsat problematiku nákladů a cen ve stavebnictví,
- vysvětlit podstatu investičního rozhodování,
- vysvětlit podstatu marketingu.
Průřezový kurz. Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební podnik. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavebnictví a jeho postavení v národním hospodářství
 • 2. Stavební díla a výstavba, klasifikace, třídníky
 • 3. Náklady stavebních děl
 • 4. Technické normování ve výstavbě
 • 5. Odměňování pracovní síly
 • 6. Oceňování stavební výroby
 • 7. Rozpočty stavebních děl
 • 8. Financování
 • 9. Účetnictví
 • 10. Daně
 • 11. Investice
 • 12. Řízení stavební zakázky
 • 13. Marketing ve stavebnictví

Harmonogram cvičení

 • 1. Klasifikace ve stavebnictví
 • 2. Smlouva o dílo
 • 3. Investice
 • 4. Finance
 • 5. Daně
 • 6. Náklady na materiál
 • 7. Náklady na mzdy
 • 8. Náklady na stroje
 • 9-10. Kalkulace ceny stavební práce
 • 11. Cena stavebního objektu
 • 12. Kalkulace nákladů na inženýrskou činnost, Marketing
 • 13. Zápočtový test a zápočet
Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, J., SÁDLÍK, J. a SCHUSTEROVÁ, L.: Základy ekonomie, CERM Brno, 1998
TICHÁ, A., MARKOVÁ, L. a PUCHÝŘ, B.: Ceny ve stavebnictví I., URS Brno, 1999
MARKOVÁ, L. a HANÁK, T.: Základy ekonomiky stavebnictví, Brno: CERM s.r.o., 2014
KORYTÁROVÁ, J., FRIDRICH, J., PUCHÝŘ, B.: Ekonomika investic, CERM Brno, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VLČEK, M. a PUCHÝŘ, B.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashofer Praha, 2000