English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAU005
NázevInformatika pro architekty
Course nameComputer Science for Architects

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantLenka Krejčová

Obsahové informace

Seznámení s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky.
Osvojení si dovedností pro vytváření fotorealistických montáží s použitím nástrojů Adobe Photoshopu.
Seznámení s hlavními zásadami pro návrhy tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Seznámení se základy fotografování s důrazem na snímání architektury (exteriér, interiér).
Dokončení vizualizace modelu jeho montáží do reálné fotografie.
Postupné seznamování s moderními technikami prezentace architektonické tvorby s důrazem na zpracování rastrové grafiky a s hlavními zásadami vytváření tištěných a internetových prezentací s důrazem na kompozici a obsah dokumentu.
Praktické příklady provádění globálních a lokální úprav rastrového obrazu, retuší, malování nových prvků a vkládání textů do obrazu, práce ve vrstvách a vytváření jednoduchých fotomontáží, práce s barevnými a alfa kanály, práce s maskami vrstev, úprav geometrie obrazu.
Praktické příklady využití fotomontáže pro dokončení vizualizace architektonického návrhu.
Samostatná práce prokazující osvojení základních technik zpracování rastrové grafiky a hlavních zásad pro vytváření prezentačních dokumentů.
Práce v Adobe Photoshop.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do práce s rastrovou grafikou. Uživatelské prostředí Adobe Photoshop. Základní úpravy surového obrazu: velikost a rozlišení obrazu, barevné úpravy.
 • 2. Globální úpravy obrazu, práce ve vrstvách. Hlavní zásady zpracování obrazu pro tištěný a elektronický dokument.
 • 3. Práce s barevnými kanály. Retuše rastrového obrazu, nástroje pro malování a retušování, práce s barvou.
 • 4., 5. Práce s částí obrazu: lokální úpravy obrazu. Nástroje pro výběr obrazových bodů, kombinace výběrů, zpřesnění hranice výběru. Fotomontáže.
 • 6. Vektorové objekty ve Photoshopu – cesty, převedení cesty na hranici výběru.
 • 7. Vkládání objektů do obrazu, světlo v obraze, vytvoření vrženého a kontaktního stínu vloženému objektu.
 • 8. Kanály: barevné kanály, alfa kanály, režim Rychlé masky. Maskování vrstev.
 • 9., 10. Geometrické transformace v obraze. Práce s perspektivou, filtr Úběžný bod.
 • 11. Konečná fáze vizualizace 3D modelu, render, export z 3D modeláře, vložení modelu do reálné fotografie.
 • 12. Základy fotografie, fotografování architektury, konzultace samostatné práce.
 • 13. Test, zápočet.
Pokročilé znalosti 2D a prostorového modelování, technologie Internetu, základy počítačové grafiky.

Základní literatura předmětu

KREJČOVÁ, Lenka: AU05-Informatika pro architekty, LMS Moodle, FAST, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

EISMANN, Katrin: Photoshop masking & compositing, New Riders Publishing, 2004
BARTOŠ, Michal: Fotografujeme architekturu, Computer Press, 2012
BARTOŠ, Michal: Kompozice v digitální fotografii, Computer Press, 2008
EISMANN, Katrin: Photoshop Restoration & Retouching, New Riders Publishing , 2005
DVOŘÁKOVÁ, Zdenka: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008