English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAT01
NázevTechnická zařízení budov I. a technická infrastruktura
Course nameBuilding Services I and Technical Infrastructure

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantLadislav Bárta

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o zdravotně technických, plynovodních a elektrických instalacích, které potřebuje znát architekt. Tyto znalosti student využije při zpracování své bakalářské a diplomové práce a další následné praxi. Student získá především základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu, domovním plynovodu a umísťování plynových spotřebičů a elektrické instalaci v budovách.
Návrh standardního řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a elektrické instalace v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Návrh přípojek těchto instalací. Základními pojmy, dělení a historie vodohospodářských a sdělovacích sítí.

Harmonogram přednášky

 • Úvod do problematiky zdravotní techniky a elektroinstalací, prostorová koordinace podzemních sítí.
 • Typologie hygienických místností, soustředění instalací.
 • Montážní prvky pro předstěnové instalace, sestavy zařizovacích předmětů.
 • Vnitřní kanalizace: Druhy odpadních vod a zásady jejich odvádění z budovy, rozdělení a popis vnitřní kanalizace, dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
 • Vnitřní kanalizace: Zásady navrhování splaškové a dešťové kanalizace.
 • Kanalizační přípojky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.
 • Vnitřní vodovody: Zásobování budov vodou a zdroje vody, vodovodní přípojky, vnitřní vodovod a jeho provedení.
 • Vnitřní vodovody: Zásady dimenzování vnitřního vodovodu, ohřev vody a požární vodovod.
 • Domovní plynovod: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem, domovní plynovod.
 • Domovní plynovod: Zásady dimenzování domovního plynovodu, plynové spotřebiče.
 • Elektrická instalace: Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody.
 • Elektrická instalace: Elektrické přípojky, návrh hromosvodu.
 • Vodohospodářské sítě: Stokové sítě,vodárenské sítě.

Harmonogram cvičení

 • Zadání. Situace. Úprava dispozic.
 • Výkresy TZB. Návrh zařizovacích předmětů.
 • Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace – Laboratoř TZB. Dimenzování kanalizačního potrubí.
 • Půdorysy podlaží. Rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí.
 • Půdorys základů a kanalizační přípojky. Rozvinutý řez svodných potrubí včetně přípojky.
 • Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - Laboratoř TZB. Návrh přípravy teplé vody.
 • Půdorysy podlaží a vodovodní přípojky. Rozvinutý řez přípojkou.
 • Výpočtové axonometrické schéma. Dimenzování vodovodního potrubí.
 • Návrh umístění plynových spotřebičů. Půdorysy podlaží a plynovodní přípojky. Rozvinutý řez přípojkou.
 • Výpočtové axonometrické schéma. Dimenzování plynovodního potrubí.
 • Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky.
 • Půdorys elektrické zásuvkové instalace.
 • Závěrečná kontrola. Zápočet.
Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, hydromechanice a elektrickém proudu.

Základní literatura předmětu

Kucbel, J. a kol.: Technické zariadenia budov II., ALFA SNTL Bratislava, 1988
Dvořáček, K. a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I., II., IN-EL Praha, 1996
Bárta, L., Čupr, K.: TZB I (S) - M01, M02, M03, M04, Fakulta stavební - elektronická podoba, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Stein, B.: Building Technology, John Wiley & Sons Inc., NY, USA, 1997
KLAUS, Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2002
Žabička, Z.- Vrána, J.: Zdravotně technické instalace, Era group, 2009
Čupr, K.-Bartošová, B.-Počinková, M.-Vrána, J.: Zdravotní technika pro kombinované studium, CERM, 2002