English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAT001
NázevTechnická zařízení budov a technická infrastruktura 1
Course nameBuilding Services and Technical Infrastructure 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJakub Vrána

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o zdravotně technických, plynovodních a elektrických instalacích, které potřebuje znát architekt. Tyto znalosti student využije při zpracování své bakalářské a diplomové práce a další následné praxi. Student získá především základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu, domovním plynovodu, umísťování plynových spotřebičů a elektrické instalaci v budovách.
Návrh standardního řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a elektrické instalace v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Návrh přípojek těchto instalací. Základními pojmy, dělení a historie vodohospodářských a sdělovacích sítí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky zdravotní techniky a elektroinstalací, prostorová koordinace podzemních sítí.
 • 2. Návrh hygienických zařízení, soustředění instalací.
 • 3. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace.
 • 4. Vnitřní kanalizace: Druhy odpadních vod a zásady jejich odvádění z budovy, rozdělení a popis vnitřní kanalizace, dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
 • 5. Vnitřní kanalizace: Zásady navrhování splaškové a dešťové kanalizace.
 • 6. Kanalizační přípojky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.
 • 7. Vnitřní vodovody: Zásobování budov vodou a zdroje vody, vodovodní přípojky, vnitřní vodovod a jeho provedení.
 • 8. Vnitřní vodovody: Zásady dimenzování vnitřního vodovodu, ohřev vody a požární vodovod.
 • 9. Domovní plynovod: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem, domovní plynovod.
 • 10. Domovní plynovod: Zásady dimenzování domovního plynovodu, plynové spotřebiče.
 • 11. Elektrická instalace: Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody.
 • 12. Elektrická instalace: Elektrické přípojky, návrh hromosvodu.
 • 13. Vodohospodářské sítě: Stokové sítě, vodovody pro veřejnou potřebu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání. Situace. Úprava dispozic.
 • 2. Výkresy TZB. Návrh zařizovacích předmětů.
 • 3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace – Laboratoř TZB. Dimenzování kanalizačního potrubí.
 • 4. Půdorysy podlaží. Rozvinutý řez připojovacích a odpadního potrubí.
 • 5. Půdorys základů a kanalizační přípojky. Rozvinutý řez svodných potrubí včetně přípojky.
 • 6. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - Laboratoř TZB. Návrh přípravy teplé vody.
 • 7. Půdorysy podlaží a vodovodní přípojky.
 • 8. Dimenzování vodovodního potrubí.
 • 9. Návrh umístění plynových spotřebičů. Půdorysy podlaží a plynovodní přípojky.
 • 10. Výpočtové axonometrické schéma. Dimenzování plynovodního potrubí.
 • 11. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky.
 • 12. Půdorys elektrické zásuvkové instalace.
 • 13. Závěrečná kontrola. Zápočet.
Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, hydromechanice a elektrickém proudu.

Základní literatura předmětu

DVOŘÁČEK, Karel a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I., II., IN-EL Praha, 1996
ČUPR, Karel, BÁRTA, Ladislav: TZB I (S) - M01, M02, M03, M04, Brno: VUT, Fakulta stavební (elektronické opory), 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUCBEL, Jozef. a kol.: Technické zariadenia budov II., Bratislava: ALFA SNTL, 1988
ŽABIČKA, Zdeněk a VRÁNA, Jakub: Zdravotně technické instalace, Brno: ERA, 2009
VALIŠ, Ivan a VRÁNA, Jakub: Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv, Praha: Gas, 2013
VRÁNA, Jakub: Voda a kanalizace v domě a bytě, Praha: Grada Publishing, 2005