English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAS001
NázevAplikovaná ekologie
Course nameApplied Ecology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Přehled o aktuálních tématech aplikované ekologie. Podrobnější znalosti zejména z oblasti ekologická architektura, nízkoenergetické a pasivní domy, brownfields, veřejná prostranství, dopad lidské činnosti na krajinu, revitalizace vodních toků a protipovodňová opatření. Úspěšné projekty revitalizace řeky v urbanizovaném prostředí.
Základní znalosti z obecné ekologie to jest definice, základní pojmy, doporučené zdroje informací. Následují vybrané kapitoly z témat znečišťování ovzduší, globální oteplování, chemické látky v životním prostředí. Kapitola zaměřené na krajinu bude podrobněji rozebírat zejména stabilitu krajiny, územní systémy ekologické stability, vliv těžby na krajinu, rekultivace krajiny po těžbě a zeleň v krajině, řeky v krajině, voda v urbanizovaném prostředí, nábřeží ve městech a
Brownfields. Veřejná prostranství, Nízkoenergetické a pasivní domy. Závěrečná část bude věnovaná aplikaci ekologie při navrhování v architektuře a urbanismu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do ekologie: definice, základní pojmy,literatura. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa. Trvale udržitelné zemědělství. Biopotraviny.
 • 2. Chemické látky v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka.
 • 3. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její dopad na životní prostředí. IPCC.
 • 4. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina. Ochrana krajiny.
 • 5. Dopady průmyslu a těžby na krajinu.
 • 6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích.
 • 7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě.
 • 8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy.
 • 9. Ekologické poradenství. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologicky šetrné výrobky a jejich označování.
 • 10. Brownfields. Urban sprawl.
 • 11. Nízkoenergetické a pasivní domy.
 • 12. Veřejná prostranství. Město pro lidi.
 • 13. Ekologická architerura.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací.
 • 2. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy. Prezentace vybraných témat.
 • 3. Potravinové kilometry. Prezentace vybraných témat.
 • 4. Prezentace vybraných projektů revitalizace brownfields.
 • 5. Prezentace vybraných veřejných prostranství.
 • 6. Prezentace úspěšných projektů nábřeží, revitalizace řek ve městě.
Základní znalosti z biologie, chemie, fyziky

Základní literatura předmětu

Pelikán, J.: Přehled obecné ekologie, VŠvaF v Brně, 1993
Míchal, I.: Ekologická stabilita, MŽP ČR, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SUSKE Petr: Ekologická architektura ve stínu moderny, ERA, 2007
NÁTR Lubomír: Rozvoj trvale neudržitelný, Nakladatelství Karolinum, 2005
Jan Gehl: Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství, Nadace Partnerství, 2000
MADDEN Kathleen a kol.: Utváření místa, Nadace Partnerství, 2003