English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAL51
NázevVybrané statě z nosných konstrukcí
Course nameSelected problems of load-bearing structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost statického přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů z betonových nosných konstrukcí.
Znalost statického přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů ze zděných nosných konstrukcí.
Základní znalosti o navrhování kompozitních konstrukčních prvků na bázi oceli s jinými materiály.
Základní znalosti o navrhování kompozitních konstrukčních prvků na bázi dřeva s jinými materiály.
Schopnost řešit vybrané problémy z oblasti zakládání staveb a navrhování opěrných konstrukcí.
Statický a diagnostický průzkum nosných betonových a zděných konstrukcí.
Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích.
Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží. Zesilování a stavební úpravy významných a památkově chráněných staveb se zvláštním zřetelem k zachování jejich původního tvaru a statického působení.
Kompozitní ocelobetonové a dřevobetonové konstrukční prvky, dílce a systémy – základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování, zásady konstrukčního řešení, základní principy navrhování.
Realizace ocelových a dřevěných konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli nebo dřeva s jinými materiály.
Hlavní faktory ovlivňující návrh základů. Stabilitní problémy opěrných konstrukcí v extravilánu občanských staveb. Aplikace geosyntetik z pohledu architekta. Výpočetní programy při řešení základních geotechnických úloh.
Chyby v zakládání staveb, jejich příčiny a odstraňování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Účel a metody statického a diagnostického průzkumu nosných betonových a zděných konstrukcí. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích.
 • 2. Způsoby zesilování betonových a zděných konstrukcí z hlediska statiky.
 • 3. Statická analýza vybraných běžných metod zesilování konstrukcí.
 • 4. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.
 • 5. Zesilování a stavební úpravy významných a památkově chráněných staveb se zvláštním zřetelem k zachování jejich původního tvaru a statického působení.
 • 6. Ocelobetonové nosníky - zásady konstrukčního řešení, základní principy navrhování (mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, spřažení).
 • 7. Ocelobetonové sloupy - zásady konstrukčního řešení, základní principy navrhování.
 • 8. Aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců ve stavebních konstrukcích, příklady realizovaných konstrukcí.
 • 9. Kombinované konstrukce na bázi dřeva a betonu – zásady konstrukčního řešení, základní principy výpočtu a navrhování, základní typy spojení dřeva s jinými stavebními materiály.
 • 10. Aplikace dřevobetonových konstrukcí při rekonstrukcích stropů, příklady realizovaných konstrukcí s využitím kombinace dřeva s jinými stavebními materiály.
 • 11. Faktory ovlivňující návrh základů. Hloubka založení. Vliv hladiny podzemní vody. Zakládání na svazích, násypech. Zakládání na spraších a jiných prosedavých zeminách, na objemově nestálých zeminách. Vliv geotechnických staveb na životní prostředí.
 • 12. Opěrné konstrukce využívané při architektonickém návrhu občanských staveb. Zatížení zemním a vodním tlakem. Stabilita gravitačních a úhlových stěn. Odvodnění zdí. Bazény.
 • 13. Aplikace geosyntetik z pohledu architekta: separační, filtrační, drenážní, ochranná, protierozní a výztužná funkce. Vyztužené opěrné konstrukce, protierozní úprava svahů apod. Výpočetní programy v geotechnice: předpoklady a postupy při řešení základních úloh v zakládání staveb. Chyby v zakládání staveb a jejich odstraňování. Příklady z praxe.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zesilování tlačených prvků: Zesílení zděného sloupu ocelovými příložkami.
 • 2. Zesílení zděného sloupu obetonováním.
 • 3. Zesilování ohýbaných prvků (trámový strop): Zesílení přídavnou výztuží a torktretem.
 • 4. Zesílení uhlíkovými lamelami.
 • 5. Zesílení dodatečným předpětím.
 • 6. Korekce.
 • 7.- 8. Návrh ocelobetonových konstrukcí - sloup, nosník.
 • 9.- 10. Zesilování dřevěného trámového stropu: Zesílení stropu ŽB spřaženou deskou.
 • 11.- 12. Opěrná konstrukce - vliv zemního tlaku, stabilita.
 • 13. Odevzdání příkladů. Zápočet.
stavební mechanika, betonové, zděné, kovové a dřevěné nosné konstrukce, geotechnika

Základní literatura předmětu

EMMONS, Peter H., DROCHYTKA, Rostislav a JEŘÁBEK, Zdeněk: Sanace a údržba betonu v ilustracích, Brno: CERM, 1999
VANĚK, Tomáš: Rekonstrukce staveb, Praha: SNTL/ALFA, 1985
KOŽELOUH, B. (autorizovaný překlad): Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 1 - Program výuky pro konstrukční dřevo, Louky-Zlín: KODR, 1998
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Praha: Čeněk a Ježek, 1994
HULLA, Jozef a kol.: Zakládání staveb, Praha: SNTL, 1987

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WITZANY, Jiří: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, Praha: ČKAIT, 1999
BAŽANT, Zdeněk a KLUSÁČEK, Ladislav: Statika při rekonstrukcích objektů. 5.vydání, Brno: VUT, 2010
SCI-The Steel Construction Institute: ESDEP-European Steel Design Education Programme, U.K., 2000
WEIGLOVÁ, Kamila, GLISNÍKOVÁ, Věra a MASOPUST, Jan: Mechanika zemin a zakládání staveb, Brno: CERM, 2003
MÍČA, Lumír: Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách, Brno: CERM, 2003
KOS, Josef: Rekonstrukce pozemních staveb, Brno: CERM, 1999
JOHNSON, R. P., BUCKBY, R. J.: Composite Structures of Steel and Concrete-Vol. 1: Beams, Slabs, Columns and Frames for Buildings, London: COLLINS, 1986
BLASS, H. J., et al.: Timber Engineering - STEP 1, Almere, Netherlands: Centrum Hout, 1995