English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAL01
NázevNosné konstrukce I.
Course nameLoad-bearing structures I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvana Laníková

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
- základní přehled o nejběžnějších konstrukčních systémech v rámci železobetonových a ocelových nosných konstrukcích,
- základní orientaci o principech a zásadách navrhování, spolehlivosti stavebních konstrukcí a jejich zatíženích,
- základní poznatky o chování stavebních konstrukcí v rámci MSÚ (mezních stavů únosnosti), prvky namáhané ohybem, smykem, kombinací ohybu a tlaku,
- bude schopen navrhnout a posoudit jednoduché prvky namáhané ohybovým momentem a smykem,
- provést jednoduchou výkresovou dokumentaci (výkres tvaru a výkres výztuže),
- principy návrhu ocelových konstrukcí – mezní stav únosnosti, materiálové vlastnosti,
- spoje ocelových konstrukcí – zásady navrhování,
- tažené a ohýbané pruty, prostý a vzpěrný tlak.
Typy nosných konstrukcí. Principy a zásady navrhování. Zatížení a jeho účinky. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí.
Zásady navrhování železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem, normálovou silou, posouvající silou a kroutícím momentem.
Základní typy prvků betonových konstrukcí - desky, trámy, průvlaky, překlady. Schodiště.
Zásady navrhování prvků z prostého betonu.
Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované).
Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého průřezu. Vzpěr tlačených prutů složeného a členěného průřezu. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy nosných konstrukcí, jejich charakteristika a uplatnění. Principy a zásady navrhování.
 • 2. Zatížení a jeho účinky na nosné konstrukce, kombinace zatížení.
 • 3. Vlastnosti materiálů (beton, ocel) pro betonové konstrukce (pevnost, pracovní diagramy). Rozdělení betonových konstrukcí. Zásady navrhování podle mezních stavů.
 • 4. Mezní stav porušení – namáhání ohybovým momentem a normálovou silou.
 • 5. Mezní stav porušení – namáhání posouvající silou, kroutícím momentem.
 • 6. Prvky betonových konstrukcí – desky, trámy, průvlaky, překlady.
 • 7. Železobetonové konstrukce schodišť. Prostý beton – namáhání ohybovým momentem, normálovou silou a posouvající silou.
 • 8. Stav a perspektivy rozvoje oboru, úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí
 • 9. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
 • 10. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů.
 • 11. Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení.
 • 12. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého průřezu. Vzpěr tlačených prutů složeného a členěného průřezu.
 • 13. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Dimenzování železobetonové desky na účinky ohybového momentu na MSÚ (mezní stav únosnosti).
 • 3.- 4. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky ohybového momentu na mezní stav únosnosti.
 • 5.- 6. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky posouvajících sil na mezní stav únosnosti.
 • 7.- 8. Konstrukční zásady a výkres výztuže dimenzovaných prvků.
 • 9.- 12. Základní typy namáhání a dimenzování prvků ocelových konstrukcí – ohyb, tah, prostý a vzpěrný tlak. Základní spoje prvků ocelových konstrukcí.
 • 13. Zápočet.
základy stavební mechaniky, základy pružnosti

Základní literatura předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009
FERJENČÍK, Pavel et al.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, Bratislava: Alfa, 1986
STUDNIČKA, Jiří: Ocelové konstrukce, Praha: ČVUT, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
PROCHÁZKA, Jaroslav, ŠTĚPÁNEK, Petr, KRÁTKÝ, Jiří, KOHOUTKOVÁ, Alena a VAŠKOVÁ, Jitka: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu, Praha: ČBS Servis, 2009
PROCHÁZKA, Jaroslav, KOHOUTKOVÁ, Alena a VAŠKOVÁ, Jitka: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, Praha: ČVUT, 2007