English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAL001
NázevNosné konstrukce 1
Course nameLoad-Bearing Structures 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvana Laníková

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost podstaty chování betonových a ocelových prvků při různém namáhání. Znalost základů dimenzování železobetonových a ocelových průřezů pro základní způsoby namáhání. Schopnost navrhovat jednoduché železobetonové a ocelové konstrukce. Schopnost navrhovat spoje ocelových konstrukcí. Schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci pro vyztužení železobetonových prvků.
Principy a zásady navrhování. Zatížení a jeho účinky. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí. Navrhování železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem, normálovou silou, posouvající silou a kroutícím momentem. Základní typy prvků betonových konstrukcí. Prvky z prostého betonu.
Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků. Principy a zásady spolehlivosti, metoda mezních stavů. Spoje kovových konstrukcí. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy nosných konstrukcí, jejich charakteristika a uplatnění. Principy a zásady navrhování.
 • 2. Zatížení a jeho účinky na nosné konstrukce, kombinace zatížení.
 • 3. Vlastnosti materiálů pro betonové konstrukce. Rozdělení betonových konstrukcí.
 • 4. Mezní stav porušení – namáhání ohybovým momentem a normálovou silou.
 • 5. Mezní stav porušení – namáhání posouvající silou, kroutícím momentem.
 • 6.-7. Prvky betonových konstrukcí – desky, trámy, průvlaky, překlady. Konstrukce schodišť. Prostý beton.
 • 8.-9. Navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
 • 10. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda mezních stavů.
 • 11. Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení.
 • 12. Pruty tažené. Ohyb nosníků. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého, složeného a členěného průřezu.
 • 13. Klopení nosníků. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Dimenzování železobetonové desky na účinky ohybového momentu na MSÚ (mezní stav únosnosti).
 • 3.- 4. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky ohybového momentu na mezní stav únosnosti.
 • 5.- 6. Dimenzování železobetonového trámu (trámový strop) na účinky posouvajících sil na mezní stav únosnosti.
 • 7.- 8. Konstrukční zásady a výkres výztuže dimenzovaných prvků.
 • 9.- 12. Základní typy namáhání a dimenzování prvků ocelových konstrukcí – ohyb, tah, prostý a vzpěrný tlak. Základní spoje prvků ocelových konstrukcí.
 • 13. Zápočet.
základy stavební mechaniky, základy pružnosti

Základní literatura předmětu

STUDNIČKA, Jiří: Ocelové konstrukce, Praha: ČVUT, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
: , ,
FERJENČÍK, Pavel et al: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, Bratislava: Alfa, 1986