English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAI001
NázevStavební látky a geologie
Course nameBuilding Materials and Geology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantVěra Heřmánková

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stanovení objemové a sypné hmotnosti kameniva. Stanovení mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše.
Výroba čerstvé malty ze suché maltové směsi a stanovení její konzistence. Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti různých druhů betonů, jejich pevnost v tahu ohybem a v tlaku.
Stanovení skutečných rozměrů cihlářských výrobků a stanovení jejich objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku.
Určení druhu betonářské výztuže dle povrchových úprav, stanovení jejich jmenovitého průměru. Zkouška tahem za okolní teploty.
Stanovení objemové hmotnosti vzorků polymerů. Tahová zkouška polymeru.
Stanovení vlhkosti a objemové hmotnosti dřeva.
Stanovení pevnosti dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny a pevnosti v ohybu.
Zjištění geologických a základovými poměry staveb.
Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody.
Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování. Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, polymery, asfalty. Praktické laboratorní zkoušky vybraných stavebních látek. Získání přehledu o horninových typech tvořících základovou půdu. Působení vnitřních a vnějších geologických faktorů ovlivňujících vlastnosti a chování základové půdy se zvláštním zřetelem na vliv povrchové a podzemní vody. Seznámení s metodikou hodnocení základové půdy pro výstavbu v souladu s aktuálními požadavky praxe a evropských standardů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do stavebních látek
 • 2. Kamenivo, stavební kámen a výrobky z kamene
 • 3. Pojiva a malty
 • 4. Beton a betonové výrobky I.
 • 5. Beton a betonové výrobky II.
 • 6. Keramika a keramické výrobky
 • 7. Ocel, kovy a neželezné kovy
 • 8. Polymery, tmely a lepidla, aj.
 • 9. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
 • 10. Geologie I. - Základy petrografie
 • 11. Geologie II. - Působení vnitřních a vnějších geologických sil
 • 12. Geologie III. - Geologická činnost vody a podzemní vody
 • 13. Geologie IV. - Posouzení základové půdy pro výstavbu

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení
 • 2. - 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely
 • 4. - 5. Zkoušení malt a pojiv
 • 6. Zkoušení ztvrdlého betonu
 • 7. Zkoušení cihlářských výrobků
 • 8. Zkoušení stavební oceli
 • 9. Zkoušení polymerů
 • 10. Zkoušení dřeva
 • 11. - 12. Geologie
 • 13. Celkové shrnutí, zápočet
Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Základní literatura předmětu

ADÁMEK, Jiří: Stavební materiály, CERM, s.r.o. Brno, 1996
Šamalíková, M., Locker, J., Pospíšil, P.: Geologie pro stavební inženýry, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 1995

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Plummer, Ch. C., McGeary, D.: Physical Geology, Wm.C.Brow n-McGraw Hill Publishers, 1996
SVOBODA, Luboš: Stavební hmoty , Jaga group, s. r. o., Bratislava, 2009