English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH53
NázevPočítačová aplikace stavební fyziky
Course nameSoftware for Building Physics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMilan Ostrý

Obsahové informace

Studenti budou umět posoudit tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí v ustáleném teplotním stavu a budou umět vypočítat a vyhodnotit průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Studenti budou umět vyhodnotit činitel denní osvětlenosti. Studenti budou znít způsoby výpočtu a hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
Programového vybavení pro oblast stavební fyziky se ve velké míře využívá při návrhu a posuzování stavebních konstrukcí za účelem dodržení závazných požadavků platné legislativy. Jedná se zejména o navrhování konstrukcí z hlediska tepelně technických a energetických vlastností, o ověřování tepelné pohody prostředí budov, o optimalizaci výběru konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska akustiky a denního osvětlení. Znalost a schopnost použití příslušných programů v oblasti stavební fyziky umožní optimální výběr materiálů a návrh konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Funkční požadavky z oblasti tepelné ochrany budov.
 • 3.-4. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole.
 • 5.-6. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
 • 7.-8. Tepelná stabilita místnosti.
 • 9. Stavebně energetické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011.
 • 10.-11 Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
 • 12.-13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Podmínky udělení zápočtu, příprava podkladů pro semestrální práci.
 • 2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za ustáleného teplotního stavu.
 • 3.-4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
 • 5. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska poklesu výsledné teploty vzduchu v místnosti v zimním období ( program Stabilita).
 • 6. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období (program Simulace).
 • 7. Stavebně energetické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011.
 • 8. Zpracování písemného dokumentu k prokázání splnění požadovaných hodnot nízké energetické náročnosti a tepelné ochrany budov.
 • 9.-10. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí - posouzení vertikálních a horizontálních dělících konstrukcí včetně složených obvodových konstrukcí.
 • 11.-12.Hodnocení činitele denního osvětlenosti.
 • 13. Zápočet
Pro efektivní výuku se předpokládají dobré teoretické vědomosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení budov. Předpokládá se i znalost základního názvosloví a veličin užívaných ve stavební fyzice. Pro studium je nezbytná znalost materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů.

Základní literatura předmětu

ČNI: ČSN 73 0540-1 až 4: Tepelná ochrana budov, ČNI Praha, 0
: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/11/EU o energetické náročnosti budov, , 2010
: Zákon č. 406/2000, Sb. o hospodaření s energií, , 2000
: Nařízení vlády č. 148/2006, Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, , 2006
: ČSN 73 0580- 1 denní osvětlení budov -Část 1: Základní požadavky, , 1999
: Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, , 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maekawa, Lord: Environmental and Architectural Actoustics, EaFN, 1992
ČNI: ČSN 73 4101 Obytné budovy ve znění Z1:2005, ČNI, 2004
: ČSN 73 0540 Akustika - ochrana proti hluku v budovách - požadavky Z1: 2005, ČNI, 2000